Пэщэ чан

ГъогушIыным пылъ ГъэIорышIапIэу Тыгъэмыпс дэтым къалэу Шъачэ къепхыгъэ къоджэ койхэм адэсхэм яIофыгъохэм язэшIохынкIэ ренэу ишIуагъэ арегъэкIы.

Шъачэ игъогухэу федеральнэ, край мэхьанэ зиIэхэри, урам цIыкIухэри джыдэдэм игъэкIотыгъэу агъэцэкIэжьых, джырэ шапхъэхэм адиштэу зэтырагъэ­псыхьэх. «Тыгъэмыпс ДРСУ» зыфиIорэ гущыIэхэр зытетхэгъэ кIакохэр зыщыгъ IофышIэхэр къалэм ичIыпIэ зэфэшъхьаф­хэми, къуаджэхэми непэ ащыплъэгъун плъэкIыщт. Километрэ 460-рэ зикIыхьэгъэ авто­мобиль гъогухэм язытет дэгъуным ахэр ренэу лъэплъэх. Ахэм къафэгъэзэгъэ гъогу километри 146-р ТIопсэ районым, кило­метрэ 250-р Шъа­чэ апхырэкIых.

Къуаджэу Хьаджыкъо къыщыхъугъэ Нэпсэу Сэфэрбый илъэси 8 хъугъэу пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэ предприятием къэралыгъо программэхэм къа­дыхэлъытэгъэ гъогушхохэмрэ псэолъэшхохэмрэ зэригъэ­псы­хэрэм нэмыкIэу, къоджэ псэу­пIэ­хэми IэпыIэгъу афэхъу. Мыщ­кIэ щысэу къэпхьын плъэ­кIыщтыр бэ.

Гъогухэм яшIынрэ ягъэцэ­кIэ­жьынрэ афэгъэзэгъэ ГъэIоры­шIапIэу Тыгъэмыпс дэтыр кило­метрэ 460-рэ зикIыхьэгъэ автомобиль гъогухэм язытет зэригъэгумэкIырэм дакIоу, ахэм ягъэпсынкIи Iофышхо зэшIуехы, ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм къыздахьыхэрэм ядэгъэзыжьыни хэлажьэ. Нэбгырэ 600 фэдиз зыIут гъэIорышIапIэм псынкIэу хэхъоныгъэ ешIы, мылъкукIи, техникэкIи нахь зэтегъэпсыхьагъэ мэхъу, Iофэу зэшIуихыхэрэм ахэхъо зэпыт. ГущыIэм пае, 2016-рэ илъэсым ДРСУ-м Шъачэ иурам 32-рэ ыгъэцэкIэжьыгъагъэмэ, 2018-рэ илъэсым урам 40-мэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр аришIылIагъэх.

Нэпсэу Сэфэрбый зипэщэ предприятием къыфэгъэзэгъэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр зэригъэцакIэхэрэм нэмыкIэу, мылъкукIи къоджэ псэупIэхэм адеIэ, мэхьанэшхо зиIэ социальнэ псэуа­лъэхэм язэтегъэпсыхьанкIи IэпыIэгъу афэхъу.

«Тикъуаджэ къыщыхъугъэ Нэ­псэу Сэфэрбый мыгъэ лъэшэу тигъэгушIуагъ, шIухьафтын шIагъо къытфишIыгъ, — джа­рэущтэу ит къуаджэу Хьаджыкъо игурыт еджапIэрэ икIэлэцIыкIу IыгъыпIэрэ ащылажьэ­хэ­рэм ятхыгъэ. — Пащэм ишIуагъэкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэми, гурыт еджапIэми ящагухэм ас­фальт адалъхьагъ, ахэр нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъугъэх. ЗиIоф хэшIыкIышхо фызиIэ пэщэ хьалэлэу Нэпсэу Сэфэрбый псауныгъэ пытэ иIэнэу, пэщэны­гъэ зыдызэрихьэрэ предприятием Iутхэми хахъорэ щыIэкIэ-­псэукIэ дэгъурэ яIэнэу тафэ­лъаIо!»

ШэхэкIэй къоджэ псэупIэм ипащэу Шъыжъ Мурати Тыгъэмыпс дэт ДРСУ-м иIофышIэхэм къащытхъугъ:

— Илъэс пчъагъэ хъугъэшъ Нэпсэу Сэфэрбый зипэщэ предприятием Iоф зыдатшIэрэр тыз­фялъэIурэр къытфамыгъэцакIэу зыкIи къыхэкIыгъэп, — къыIуагъ ащ. — ГущыIэм пае, гъогушIхэм метри 100 зикIы­хьэгъэ, хымрэ мэшIокугъогу станциемрэ якIурэ гъогур Шэхапэ щагъэцэкIэжьыгъ. Кило­метрэм ехъу зикIыхьэгъэ гъогур ШэхэкIэй зыпкъ щырагъэуцо­жьыгъ. Шэхапэрэ ШэхэкIэирэ зэзыпхырэ гъогум игъэцэкIэ­жьын джыдэдэм ыкIэм фэкIо. Шэхапэрэ Шэхэй ЦIыкIумрэ зэзыпхырэ гъогум асфальт тыралъхьагъ. Нэпсэу Сэфэрбый тызелъэIум, культурэмкIэ Унэм, къэхалъэу ШэхэкIэй ЦIыкIум дэтхэм якIолIэрэ гъогухэм асфальт атыраригъэлъхьагъ. Коллектив зэгурыIожьым хэтхэр джыдэдэм анахьэу зыпылъхэр ШэхэкIэй икъэхалъэ екIурэ гъо­гум игъэпытэн ары. КъоджэдэсхэмкIэ ащ мэхьанэшхо иI. Мы къуаджэм дэт кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэм ищагу игъэчъынкIи ДРСУ-м ипащэ езэгъыгъэх. Егугъухэзэ псынкIэу Iофхэр не­пэ гъогушIхэм зэрагъэцакIэрэр къасIомэ сшIоигъу.

Гъэсэныгъэмрэ культурэмрэ япхыгъэ проектхэм, ныбжьыкIэ проектхэм япхырыщын Нэпсэу Сэфэрбый иIахьышIу хешIыхьэ. Гурыт еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, ветеранхэм, творческэ интеллигенцием илIыкIо­хэм, общественнэ организа­циехэм ренэу IэпыIэгъу афэхъу. Илъэсыбэ хъугъэу гуетыныгъэ фыриIэу Iоф зэришIэрэм, краим­рэ къалэмрэ апашъхьэ гъэ­хъа­гъэу щыриIэхэм афэшI медальхэу «Пшызэ шъолъыр ихэ­хъо­ныгъэ иIахьышхо зэрэхишIы­хьэрэм фэшI», «За трудовые успехи на благо города Сочи» зыфиIохэрэр, тамыгъэу «Признание и почет сочинцев» ащ къыфагъэшъошагъэх. ЩытхъуцIэу «Пшызэ шъолъыр изаслуженнэ IофышI» зыфиIорэр ­бэмышIэу Нэпсэу Сэфэрбый къы­фаусыгъ. ГъогушIхэм ямэфэкI ехъулIэу губернаторэу Ве­ниамин Кондратьевым ар Краснодар къыщыритыжьыгъ.

А тын лъапIэр къызэрэфагъэ­шъошагъэмкIэ тэри тичIыпIэгъу ты­фэгушIо, гъэхъэгъакIэхэр та­пэкIи ышIынэу фэтэIо!

Ныбэ Анзор.