Егъэджэным хэлэжьагъэх

«Газпромым» икъутамэ икъэрэгъулэ подразделениехэм ащыщ ипащэу Александр Паулко ыгъэIорышIэхэзэ, инженернэ-техническэ купым испециалистхэр ыкIи ­Лъэпкъ гвардием и ОМОН икинолог, джащ фэдэу хэгъэгу кIоцI ыкIи ошIэ- дэмышIэ IофхэмкIэ министерствэхэм яподразделениехэм ялIыкIохэр ягъусэхэу хэушъхьафыкIыгъэ егъэджэн Iофтхьабзэ рагъэкIокIыгъ.

«Газпром – Трансгаз Краснодар» ГРС 1 зыфиIорэм иобъект ошIэ-дэмышIэ хъугъэ-шIагъэ къыщыхъумэ зэрэдагъэзыжьыщт шIыкIэм ар фэгъэхьыгъагъ. Гъэстыныпхъэ-энергетическэ комплексым иобъектхэр терроризмэм пэшIуекIоу зэрэухъумагъэхэр ыкIи ащ Iут цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къызэрагъэгъунэщт шIыкIэхэр Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм къагъэлъэ­гъуагъ.

Егъэджэныр окIофэ подразделение пэпчъ зыфэгъэ­зэгъэ пшъэрылъыр ыгъэцэкIагъ. Кинологым ыкIи ащ игъусэ хьэм къэорэ пкъыгъо газрыкIуапIэм къыща­гъотыгъ. Росгвардейцэхэм ар агъэкIодыгъ.

Егъэджэн Iофтхьабзэм лъыплъэгъэ пащэм Лъэпкъ гвардием ишъолъыр орган икъулыкъушIэхэм язекIуакIэ осэшIу къыфишIыгъ. Хэлэжьэгъэ пстэуми япшъэрылъхэр икъу фэдизэу агъэцэкIагъэх.