ЯIофшIэн агъэлъэшынэу къяджагъ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Пу­тиным Урысые Феде­рацием и Къэралыгъо Со­вет ипрезидиум изэ­хэ­сыгъоу псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэр тыгъуасэ зэрищагъ. Адыге­им и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы псауныгъэм икъэухъумэн епхыгъэ Iофыгъохэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъохэр чъэпы­огъум и 29-м къыщегъэжьагъэу зэрэщыIагъэхэр. Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъохэм мастер-классхэри къащызфагъэфедэ хъугъэ. Апэрэ медицинэ IэпыIэгъу зэраратырэ шIыкIэм аужырэр фэгъэхьыгъагъ. Джащ фэдэу Урысые Федерацием и Правительствэ ивице-премьерэу Татьяна Голиковамрэ Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Вероника Скворцовамрэ зыхэ­лэжьэгъэхэ семинар-зэIукIэгъуи тыгъуасэ щыIагъ.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет ипрезидиум изэхэсыгъо амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ ягъэпытэн, шIокI зимыIэ медицинэ страхованиемкIэ хъарджэу ашIыщтхэм, технологие пэрытхэр къызыфагъэфедэхэзэ, медицинэ IэпыIэгъу ятыгъэным япхыгъэ Iофыгъохэм щатегущыIагъэх. Зэхэсыгъом ыпэкIэ Владимир Путиным Ка­лининградскэ хэкум исхэм ащыщхэм зэIукIэгъу адыриIагъ.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным зэхэсыгъор къызэ­Iуихызэ, амбулаториехэмрэ поли­клини­кэхэмрэ зэтегъэпсыхьэгъэнхэм

мэхьанэшхо зэриIэр, псауны­гъэм икъэухъумэнкIэ зэхъо­кIыныгъэшIухэр зэрашIыгъэхэр къыхигъэщыгъ.

«Шъолъырыбэмэ Iоф ащызышIэрэ врачхэм, медицинэ организациехэм, шIэныгъэлэжьхэм ыкIи нэмыкIхэм акIуачIэ зэхэлъэу Iоф зэрашIэрэм ар къыкIэкIуагъ. Джыри къасIомэ сшIоигъу гъэхъагъэу тиIэхэм такъыщыуцу зэрэмыхъущтыр, тапэкIэ тылъыкIотэн зэрэфаер, цIыфхэм яфэныкъуагъэхэм зэрахэхъо зэпытыр», — къыхи­гъэщыгъ Урысые Федерацием и Президент.

Псауныгъэм икъэухъумэн на­хьышIоу зэхэщэгъэнымкIэ Владимир Путиным пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерстви, шъолъырхэми къафишIыгъэх.

«Амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ ары цIыфхэмкIэ анахьэу мэхьанэ зиIэхэр, нахь къапэблагъэхэр. ЦIыфхэм ядао­хэм азыныкъо нахьыбэмэ лъа­псэ яI. НахьышIум ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыщызэримы­хъокIырэ лъэхъаным ар нахь нэрылъэгъу мэхъу, — хигъэунэфыкIыгъ Владимир Путиным. — Псауныгъэм икъэухъумэн лъапсэу иIэр амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ ары. Ахэм апшъэрэ мэхьанэ ятыгъэн фае. Ахэр шэпхъэ лъагэхэм анэгъэсыгъэнхэм пае хабзэм икъулыкъу пстэуми зэдырагъаштэу, шIуагъэ къытэу Iоф ашIэн фае».

Урысые Федерацием и Президент пшъэрылъ зэрафишIы­гъэм тетэу амбулаториехэмрэ поликлиникэхэмрэ зэрагъэкIэ­жьыщтхэ шапхъэхэр аухэсыгъэх. Ахэр къызыфагъэфедэхэзэ, 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм и 10-м нэс шъолъырхэм регион программэхэр къыхахын ыкIи бэдзэогъум и 1-м нэс ахэр аштэн фае.

Къэралыгъом ипащэ кадрэ ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм яшъып­къэу апылъынхэу ариIуагъ. Псау­ныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ лъэныкъом мылъку къыфыхэгъэкIыгъэнымкIэ пшъэ­рылъ заулэ афишIыгъ.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ам­булаториехэмрэ поликлини­кэхэмрэ язэтегъэпсыхьанкIэ Урысые Федерацием и Пра­вительстви, Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерстви шъо­лъырхэм IэпыIэгъу аратын зэ­рэфаер агуригъэIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу