ЩыIэныгъэм иорэдыIу тагъэгугъэ

Урысыем иорэдыIо цIэрыIоу Лев Лещенкэм ипчыхьэзэхахьэ Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо филармоние чъэпыогъум и 19-м щы­кIощт.

Лев Лещенкэр Адыгеим иныбджэгъушIу. Иконцертхэм Мыекъуапэ дэт стадион шъхьаIэм, къэлэ паркым, филармонием тыщяплъыгъ. Илъэс 50 хъугъэу сценэм орэд къызэрэщиIорэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр хэгъэгум щызэхещэх.

Анна Герман игъусэу шIулъэгъу орэдэу дискым тыритхагъэр, «Родительский дом» зыфиIорэр, нэмыкIхэри гъашIэм жъы щы­хъущтхэп, уямызэщэу уядэIу. Олимпиадэ джэгунхэу 1980-рэ илъэсым Москва щыкIуагъэхэр стадионым щызэфашIыжьхэзэ, мышъэ цIыкIум исурэт ошъогум ратIупщыхьэзэ Лев Лещенкэм къыIогъэ орэдыр, фэшъхьафхэри щыIэныгъэм хэкIуакIэхэрэп.

Музыкальнэ искусствэм ана­хьэу къыхэдгъэщырэр В. Хари­тоновым игущыIэхэм атехыгъэу композиторэу Д. Тухмановым ыусыгъэ орэдэу «ТекIоныгъэм и Маф» зыфиIорэр ары. Тарихъ гъэшIэгъон ащ пылъыр. Артист зэфэшъхьафхэм хорыр ягъусэу орэдыр къаIоу аублэгъагъ, ау икъу фэдизэу орэдым псэ къыпагъэкIэн, цIыфхэм алъагъэIэсын алъэкIыщтыгъэп.

Лев Лещенкэм орэдыр зыфагъэшъуашэм, гупшысэу композиторымрэ тхакIомрэ халъхьагъэр къызэIуихыгъ. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм, дзэкIолIхэм апа­шъхьэ орэдыр къыщиIонэу зыре­гъажьэм, залым чIэсхэр къэтэ­джыгъэхэу зэредэIущтыгъэхэр цIыфхэм ащыгъупшэрэп. Нэпсыр къызэхыгъэ нэбгырипшI пчъагъэ орэдыIом къекIолIагъ, «тхьауе­гъэпсэу» къыраIожьыгъ.

Филармонием неущ щыкIощт концертым Лев Лещенкэм ирепертуар хэт орэдхэу щыIэныгъэм щыщ хъугъэхэр щызэхэт­хыщтых. ЗэхэщакIохэм искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр орэдыIо цIэрыIом ипчыхьэзэхахьэ рагъэблагъэх.