Хэхъоныгъэмрэ щынэгъончъэнымрэ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром Трансгаз Краснодар» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Денис Васюковымрэ Урысыем игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ ПАО-у «Газпромым» и Департамент иотдел ипащэ игуадзэу Сергей Саутинымрэ зэIукIэгъу адыриIагъ.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролинымрэ республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Анзауррэ.

Хэхъоныгъэм ыкIи къагъэгъунэхэрэ газрыкIопIэ чIыпIэхэр щынэгъончъэнхэм яIофыгъохэм, гумэкIыгъоу къэуцухэрэр псынкIэу дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ яIо зэхэлъыным, джащ фэдэу тапэкIэ язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным фэшI анахьэу анаIэ зытыра­гъэтыщтхэм лъэныкъохэр атегущыIа­гъэх.

— ГумэкIыгъо зыдэщыIэ Iофыгъо пэпчъ екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфэд­гъотызэ зэхэтфыным, ащкIи, нэмыкI лъэныкъохэмкIи тизэпхыныгъэ дгъэпытэным мэхьанэшхо иI. Пшъэрылъхэу щытхэр зэшIохыгъэнхэм шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэр сы­дигъуи фэхьазырых, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.