Хэукъоныгъэхэр дагъэзыжьынхэм фэIорышIэх

2019-рэ илъэсым иящэнэрэ илъэс плIанэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэр зэрагъэцэкIагъэм зыщытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо Адыгэ Рес­публикэм IофшIэнымкIэ и къэралыгъо инспекцие джырэблагъэ зэхищагъ.

Ащ къырагъэблэгъагъэх АР-м ихэбзэ гъэцэкIэкIо ыкIи хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм ялIыкIохэр, хъызмэтшIапIэхэм ыкIи организациехэм яIофышIэхэр.

Инспекцием ипащэ игуадзэу Сергей Абрамцевым пэублэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм полномо­чиеу къафишIыгъэм къыпкъырыкIыхэзэ организациехэм япащэ­хэу, предпринимательхэу цIыф­хэм Iоф языгъашIэхэрэм алъэныкъо­кIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэца­кIэрэм лъэплъэх. Инспекцием фитыныгъэу иIэр къызфигъэфедэзэ планым хэтэу ыкIи хэмытэу уплъэкIунхэр зэхещэх. Ин­спекторхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыхэрэр Iоф зышIэрэ цIыфыр хэбзэгъэуцугъэм диштэу IофшIапIэм щатхыгъэмэ е хэ­бзэнчъэу ащ Iоф рагъашIэмэ, ар IофшIапIэм аштэ зэхъум тэ­рэзэу итхылъхэр фагъэпсыгъэ­хэмэ, лэжьапкIэр зэрэфагъэ­нэ­фэгъэ шIыкIэр ыкIи ар игъом аратымэ ары. Ащ нэмыкIэу Iоф­шIэныр щынэгъончъэу щытыным иамалхэр икъоу IофшIапIэ языгъэгъотыхэрэм къызфагъэ­федэхэмэ ауплъэкIу, сыда пIомэ пащэ пэпчъ ар ипшъэрылъ шъхьаIэу IофшIэнымкIэ хэбзэ­гъэуцугъэм къыщеIо.

— Инспекцием ипшъэрылъхэм ащыщ цIыфхэм IофшIэнымкIэ яфитыныгъэхэр, джащ фэдэу япсауныгъэ къэухъумэгъэнхэр, — еIо С. Абрамцевым. — Ар къыдэтлъытэзэ уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэнымкIэ зэхъокIыныгъэхэу щыIэхэр IофшIапIэ языгъэгъотыхэрэр щыгъэгъозэгъэнхэм фэшI мыщ фэдэ едэIунхэу цIыф жъугъэхэр зыхэлажьэ­хэрэр илъэс плIанэ пэпчъ зэ­хэ­тэщэ. Хэукъоныгъэхэр амышIынхэм пае IофшIэнымкIэ хэбзэ­гъэуцугъэхэу щыIэхэр къафэтэ­Iуатэх. ТыуплъэкIугъэхэу, хэу­къо­ныгъэ къызщыхэдгъэщыгъэхэ Iоф­шIапIэхэм пшъэдэкIыжь яты­мыгъэхьэу, тадэIэпыIэнэу, хэукъоныгъэр зэрэдагъэзы­жьыщт шIыкIэр агурыдгъэIонэу ары му­радэу тиIэр.

Инспекцием изэфэхьысыжьхэмкIэ, 2019-рэ илъэсым иящэ­нэрэ илъэс плIанэ IофшIэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм ехьылIагъэу юридическэ лицэхэм ыкIи унэе предпринимательхэм алъэныкъокIэ уплъэкIуни 157-рэ зэхищагъ. ЯIофшIэн фитыныгъэ­хэр зэраукъуагъэхэм къыхэкIэу нэбгырэ 209-мэ инспекцием зыкъыфагъэзагъ. ЛэжьапкIэр игъом ыкIи икъоу арамытыгъэу дэо тхылъ 21-рэ, хабзэр аукъуи IофшIапIэм къыIуагъэкIыгъэу, IофшIэн зэзэгъыныгъэу адашIыгъэр мытэрэзэу дэо тхылъ 16 къыIэкIэхьагъэх. УплъэкIун Iоф­тхьабзэхэу зэрахьагъэхэм къа­кIэлъыкIоу IофшIэнымкIэ хэ­бзэгъэуцугъэр гъогогъу 200-рэ аукъуагъэу къыхагъэщыгъ.

Граждан-правовой нэшанэ зиIэхэ зэзэгъыныгъэхэр Iоф­шIа­кIохэм шIокI имыIэу адашIынхэу хэбзэгъэуцугъэм къыщеIо. Ау пащэхэм ащыщхэм мыщкIэ хэ­укъоныгъэхэр ашIыхэу бэрэ къы­хэкIы.

Зэзэгъыныгъэхэр адамы­шIыгъэхэу ыкIи IофшIапIэхэм аIумы­тхагъэхэу нэбгырэ 23-
рэ къыха­гъэ­щыгъ. Инспекцием иунашъокIэ цIыфхэм IофшIэн языгъэгъоты­хэрэм хэукъоны­гъэхэр дагъэзы­жьыгъэх.

IэнатIэ зиIэ, юридическэ лицэ ыкIи унэе предприниматель нэбгыри 130-мэ административнэ пшъэдэкIыжь атырилъхьагъ. Ар игъом къэзымытыжьыгъэхэм ятхылъхэр хьыкумым фырагъэ­хьыгъэх.

Инспекцием иIофышIэхэм къызэраIуагъэмкIэ, лъэныкъоу анаIэ зытырагъэтыхэрэм ащыщ лэжьапкIэр игъом цIыфхэм аратыныр, IофшIапIэм ыпкъ къикIэу шъобжхэр атещагъэхэ мыхъунхэр. Мы илъэсым иятIонэрэ илъэс плIанэ лэжьапкIэм итын фэгъэхьыгъэу уплъэкIун 30 инспекцием зэхищагъ, ахэмкIэ хэукъоныгъэ 51-рэ къыхагъэ­щыгъ. Мы пIалъэм къыхиубытэу IофшIапIэм щыIэхэу нэбгырэ 16-мэ тыркъохэр атещагъэхэ хъугъэ. Ахэм ащыщэу зы нэ­бгырэ идунай ыхъожьыгъ, нэ­бгыри 3-мэ шъобж хьылъэхэр хахыгъэх.

Мы лъэныкъохэмкIэ шапхъэ­хэр икъоу пащэхэм агъэца­кIэ­хэмэ инспекцием еуплъэкIу. Iоф­шIакIом дэо тхылъ къызитыкIэ, планым хэмытэу инспекцием уплъэкIунхэр зэхещэх. Хэукъоныгъэхэр къазыхагъэщыкIэ, IофшIапIэ языгъэгъотыхэрэм ахэр дагъэзыжьынхэмкIэ унашъохэр афашIых ыкIи пIалъэ афагъэуцу. Предприятиехэм япащэхэу, предпринимательхэу хэукъоныгъэ зышIыгъэхэм административнэ пшъэдэкIыжьэу тазыр атыралъхьэ.

Ащ нэмыкIэу Iоф зыщашIэхэрэ чIыпIэхэр чъыIащэхэмэ е фэбащэхэмэ, гъогум тетэу Iоф зы­шIэрэ цIыфым ищыкIэгъэ щы­гъыныр щыгъмэ, иIофшIэгъу уахътэ къехъоу цIыфым Iоф ра­гъашIэмэ, нэмыкI лъэныкъо­хэри ауплъэкIух. АхэмкIэ хэу­къоныгъэхэр зышIыгъэхэ пащэ­хэм административнэ пшъэ­дэ­кIыжьэу тазырхэр атыралъхьэх. Анахь шъхьаIэу инспекцием иIофышIэхэм алъытэрэр цIыфым ылъэныкъокIэ хэукъоныгъэу ашIыхэрэр дэгъэзыжьы­гъэнхэр ары.

КIАРЭ Фатим.