Москва Iэгу къыщытфытеох

Урысыем икомпозиторхэм я Унэу Москва дэтым чъэпыогъум и 16-м щыкIогъэ концертым лъэпкъ искусствэм итарихъ лъэпсэ хэхыгъэ фишIыгъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние иIофтхьабзэ Урысыем и Прави­тельствэ игрант къыфагъэшъошагъ. ТхэкIо цIэрыIоу Мэщ-бэшIэ Ис­хьакъ ироманэу «Бзыикъо заом» те­хыгъэ апэрэ адыгэ оперэу композиторэу Нэхэе Аслъан ыусыгъэр хэгъэгум ишъолъыр­хэм къа­ща­гъэлъэ­гъуагъ. Урысыем иком­позитор­хэм я Союз и Унэ щыкIогъэ пчыхьэзэхахьэм цIыфыбэ ­еплъыгъ. ТIысыпIэ нэкI залым иIэжьыгъэп. Урысхэр, адыгэхэр, къэндзалхэр, фэ­шъхьаф лъэпкъ­хэр оперэм еплъыгъэх.

Адыгеим и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо симфоническэ оркестрэ, дири-
жерыр СтIашъу Къэплъан, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо орэдыIо-къэшъокIо ансамблэу «Ислъамыер» игъусэу концерт шIыкIэм тетэу тилъэпкъ итарихъ ехьылIэгъэ оперэр апэрэу Моск­ва къызэ­рэщагъэлъэгъуагъэм мэхьэнэ ин етэты.

Къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэу псэурэ Адыгэ Республикэм имузыкальнэ искусствэ хэхъоныгъэ зэришIыгъэр оперэм икъэгъэлъэгъон къеушыхьаты. Музыкантхэм яIэпэIэсэныгъэ искусствэ лъагэм дештэ. ОрэдыIохэм макъэр зэрагъэ­псырэм узыIэпещэ. Лъэпкъыр зэгурыIоным, зэдэпсэуным, хъярымрэ гушIуагъомрэ зэдагощыным, щыIэныгъэм лъэгъо дахэу щыпхыращырэм зегъэушъомбгъугъэным афэ­гъэхьыгъэ оперэр лъэхъаным диштэу артистхэм къагъэлъэгъон алъэкIыгъ.

— Чъэпыогъум и 28-м оперэр Казань къыщыдгъэлъэгъощт, — къытиIуагъ Урысыем, Адыгеим янароднэ артистэу, композиторэу Дмитрий Шос­такович ыцIэкIэ агъэ­нэфэгъэ шIухьафтыныр къы­зыфагъэ­шъошэгъэ Нэхэе Ас­лъан. — Ащ ыуж тиконцертхэр Темыр Кавказым щыкIощтых.

ЕмтIылъ Нурбый.