«Матч-ТВ-р» тихьэкIагъ иорэдыIу тагъэгугъэ

Урысыем ителеканалэу «Матч-ТВ-м» шIушIэ Iофтхьабзэ Мыекъуапэ щызэхищагъ.

Къалэм изэфэшIыгъэ еджэпIэ-гъэсапIэ къэкIуагъэх спортымкIэ комментаторхэу Александр Шмурновыр, Нэгъуцу Роман, Александр Аксеновыр, Михаил Меламедовыр. Мыекъопэ еджапIэм илъэси 8 хъугъэу ныбжьыкIэхэр футбол щешIэх. «Матч-ТВ-м» илIыкIохэмрэ еджапIэм икомандэрэ футбол зэдешIагъэх.

Нэгъуцу Роман Адыгэ къэралыгъо университетым щеджагъ, икIэлэцIыкIугъор, иIахьылхэу Шапсыгъэ къуаджэхэм ащыпсэухэрэм, спортым ныбжьыкIэхэр зэрипIухэрэм, нэмыкIхэм къатегущыIагъ. Александр Шмурновым, Михаил Меламедовым, фэшъхьафхэм «Матч-ТВ-м» икъэтынхэм, физкультурэм кIэлэеджа­кIохэр пыщэгъэнхэм яхьылIэгъэ къэбархэр къаIотагъэх, упчIэхэм джэуапхэр къаратыжьыгъ.

Зэхахьэм хэлэжьагъэхэм нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх. Академиеу «Краснодарым» комментаторхэр щыIагъэх.