Адыгеир тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъ

Урысыем имэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэм алэжьырэмрэ къыдагъэкIырэмрэ якъэгъэлъэгъон анахь инэу «Золотая осень» зыфиIорэр я 21-у Москва ВДНХ-м щыкIуагъ. Адыгеим имуниципальнэ образованиехэм зэкIэми арыкIыгъэхэу хъыз­мэтшIэпIэ 33-рэ ащ хэлэжьагъ.

Адыгэ къуаер, адыгэ щаир, адыгэ щыгъур, республикэм ибжьахъохэм, хьалыгъугъа­жъэ­хэм, IэшIу-IушIушIхэм япро­дукцие, тисадлэжьхэм, тичIыгулэжьхэм япхъэшъхьэ-мы­шъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ, тыгъэгъэзэ дагъэр, кIэлэцIыкIу­хэм апае гъомылэпхъэ зэфэшъхьафхэу типредприятиехэм къыдагъэкIыхэрэр, нэмыкIхэри республикэм ащ хигъэлэжьа­гъэх.

Урысыем исубъектхэм ыкIи IэкIыб къэралыгъохэм къарыкIыгъэхэу хъызмэтшIэпIипшI пчъагъэ къызэкIолIэгъэ къэгъэ­лъэгъоным тын лъапIэхэмкIэ къыщыхагъэщыгъэхэм Адыгеири ахэфагъ. Пстэумэ апэу къатIомэ тшIоигъор республикэм и Правительствэ къэгъэлъэгъоным и Гран-при къызэрэратыгъэр ары.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, тихъыз­мэтшIапIэхэм ащыщхэри къыхагъэщыгъэх. Былым ыкIи щагубзыу хъуным алъэныкъокIэ гъэхъэгъэ инхэр зэришIыхэрэм фэшI дышъэ медаль къыфагъэшъошагъ Кощхьэблэ районым ит мэкъумэщ-фермерскэ хъызмэтшIапIэу, чэтхэм яхъун пылъэу ПIэ­пIэ Руслъан зипащэм. ООО-у «Корпорация «Южный Альянс» зыфиIорэм шэпхъэ инхэм адиштэрэ продукциеу къыдигъэ­кIы­хэрэм апае дышъэ медали 4 къыфагъэшъошагъ. Ар Джэджэ районым ит стани­цэу Дондуковскэм щэла­жьэ, пхъэшъхьэ-мышъхьэ ыкIи цумпэ зэфэшъхьаф­хэм, хэтэрыкIхэм ахэшIыкIыгъэ сокхэр къыдегъэ­кIых.

Программэм къыдыхэлъытагъэу

Къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIы­гъэным фытегъэпсыхьэгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу гъэстыныпхъэ шхъуан­тIэр цIыфхэм аIэкIэгъэхьэгъэным сомэ миллион 14-м ехъу 2019-рэ илъэсым Адыгеим щыпэIуагъэхьагъ.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ тызэрэ­щигъэгъозагъэмкIэ, ащ щы­щэу миллиони 9,9-р федеральнэ гупчэм къы­тIупщыгъ, сомэ миллионрэ мини 100-м ехъурэр рес­публикэ ыкIи миллиони 3,6-р муниципальнэ бюджетхэм къахэхыгъ.

А ахъщэм щыщкIэ мыгъэ Джэджэ районым ит станицэу Дондуковскэм километрэрэ метрэ 586-рэ ыкIи Мыекъопэ районым ит къутырэу Северо-Восточные Сады метрэ 457-рэ якIыхьагъэу гъэстыныпхъэ шхъуантIэм ирыкIуапIэхэр ащагъэпсыгъэх. Мы уахътэм къуаджэу Мэфэхьабли щашIы. Джащ фэдэу Кощхьэблэ районымкIэ къутырэу Игнатьевскэм щы­рагъэжьагъэр 2020-рэ илъэсым аухын гухэлъ яI.

Мы программэ дэдэм къыдыхэлъытагъэу цIыфхэр псэу зэшъощтхэм икIуапIэ­хэри ашIых. Министерст­вэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым сомэ миллион 27,4-рэ зэкIэмкIи республикэм щыпэIуагъэ­хьанэу агъэнэфагъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 22-м ехъур федеральнэ, миллиони 2,5-р республикэ ыкIи сомэ миллиони 2,7-р муни­ципальнэ бюджетхэм къа­хэхыгъэх.

А мылъкумкIэ Джэджэ районым километри 4,7-рэ, Мыекъопэ районым километри 4,4-рэ ыкIи Теуцожь районым километри 2,7-рэ якIыхьагъэу псырыкIуапIэхэр ащашIынэу е ащагъэцэкIэжьынэу ары зэ­рагъэнэфагъэр. Теуцожь районымкIэ къутырэу Колосым псырыкIуапIэхэр щагъэкIэжьыгъахэх, Джэ­джэ районымкIэ поселкэу Гончаркэм кIэу щашIыгъэх. Мыекъопэ районым игуп­чэу поселкэу Тульскэм щырагъэжьагъэр 2020-рэ илъэсым аухынэу ары гу­хэлъэу яIэр.

ХЪУТ Нэфсэт.