ТиныбжьыкIэхэм тагъэгугъэ

Дунаим самбэмкIэ изэнэкъокъу Узбекистан икъалэу Ташкент щыкIуагъ. Спорт Унэшхоу «Уз­беки­станым» илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр щызэбэныгъэх.

Къэралыгъо 29-мэ ябэнакIохэр зэнэкъокъугъэх. Армением, Азербайджан, Болгарием, Испанием, Францием, Сербием, Ук­раинэм, Урысыем, фэшъхьафхэм къарыкIыгъэхэр апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Урысые Федерацием щыщ бэнэкIо 40-мэ яIэпэIэсэныгъэ къагъэлъэгъуагъ.

Адыгэ Республикэм щапIугъэ ЛIыIужъу Азмэт килограмм 90-рэ къэзыщэчыхэрэм якуп щыбэнагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ А. ЛIыIужъур хэхьаным ыпэкIэ хэгъэгум изэ­нэкъокъу джэрзыр къыщыдихыгъ. ПэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэу Кстово щыкIуагъэхэм текIоныгъэр къащихьыгъ.

Ташкент зэнэкъокъухэр дэгъоу щыкIуагъэх. ЛIыIужъу Азмэт ятIо­нэрэ чIыпIэр къыдихи, тыжьыныр къыфагъэшъошагъ. Нарт шъаор Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Джарымэкъо Нурбыйрэ тренер ныбжьыкIэу Джары­мэкъо Рустамрэ агъасэ.

— ЛIыIужъу Азмэт кIуачIэу хэлъыр епсыхьэ, икъулайныгъэ хегъахъо, бэнэкIо цIэрыIомэ ащыщ хъущтэу тэлъытэ, — къытиIуагъ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ ма­стерэу Делэкъо Адамэ. — ТиныбжьыкIэхэм хэгъэгум изэнэ­къокъу зэфэшъхьафхэм зафа­гъэхьазыры.

Ташкент щыкIогъэ зэнэкъокъум Краснодар краим щыщ бэнакIоу ЛIышэ Хьарунэ хэлэжьагъ. Къуа­джэу Шъхьащэфыжь щапIугъэ кIалэм джэрзыр къыфагъэшъо­шагъ.
Адыгэ Республикэм изаслу­женнэ тренерэу Псэунэ Мурат Шъхьащэфыжь ныбжьыкIэхэр щегъасэх. Ащ къызэрэтиIуагъэу, ЛIышэ Хьарунэ самбэмкIи, дзюдомкIи мэбанэ, хэпшIыкIэу иIэпэIэсэныгъэ хегъахъо.

Сурэтым итхэр: килограмм 90-м нэс къэзыщэчыхэрэм якуп хагъэунэфыкIырэ чIыпIэ­хэр къыщыдэзыхыгъэхэр (ЛIы­Iужъу Азмэт ятIонэрэу щыт).