Сэхъутэ Нурбый Ибрахьим ыкъор

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ журналистэу, республикэ гъэ­зетэу «Адыгэ ма­къэм» илъэсыбэрэ Iоф щызышIэгъэ Сэхъутэ Нурбый Ибрахьимэ ыкъом идунай ыхъо­жьыгъ.

Промышленностым, экономикэм нахь афэгъэзагъэу тхэщтыгъэ. Темэу къыIэтырэм хэ­шIыкI зэрэфыриIэр, зэригъэгумэкIырэр къы­хэщэу исэнэхьаткIэ Iоф ышIэщтыгъ. Гуетыныгъэу хэлъыр игупшысэхэм IупкIэу къащыриIотыкIын ылъэкIыщтыгъ.

Адыгеир Краснодар краим къыхэкIыжьи республикэ зэхъум, икъэралыгъо гъэпсыкIэ игъэпытэн мэхьэнэ ин иIагъ. Сэхъутэ Нурбый Адыгэ Республикэм и Правительствэ изэхэсыгъохэм, нэмыкI хэбзэ къулыкъушIэхэм яIофшIагъэхэм афэгъэхьыгъэхэр къытхыхэзэ, илъэпкъ, зыщыпсэурэ республикэм зэрафэшъыпкъэр ищыIэныгъэ нахь къыщылъэгъуагъ. Республикэм ис цIыфхэм языкIыныгъэ фэлажьэзэ гупшысэ ин зыхэлъ зэгъэпшэнхэр ышIыщтыгъэх.

Икъоджэ гупсэу Пэнэхэс, ныбджэгъухэм, Iахьылхэм яхьылIэгъэ къэбархэр къыIуатэхэ зыхъукIэ, ымакъэ нахь Iэтыгъэу зэригъэпсырэр къыхэщыщтыгъ. Гур щыIэныгъэм къызэрэфытеорэр игущыIэ щэрыохэмкIэ къыриIотыкIын ылъэкIыщтыгъ. IэпэIасэу зэрэщытыр псэо­лъэшI Iофыгъохэм ащытлъэгъущтыгъ.

Журналистыр журналист шъыпкъэ хъуным фэшI щыIэныгъэр дэгъоу къыгурыIон, гу къабзэкIэ тхэн, цIыфхэм цыхьэу къыфашIырэр ыгъэлъэпIэн зэрэфаем Н. Сэхъутым мэхьэнэ ин ритыщтыгъ. IофшIэгъу уахътэр къэмысыгъэу нэфшъагъом редакцием къекIурэ гъогум къытехьаныр шэнышIу фэхъугъагъ. Тыгъэм инэбзыйхэу пчэдыжьым къэшIэтыхэрэм гушхоныгъэ ахигъуатэщтыгъ, ытхыгъэм нэгушIоу еджэжьыщтыгъ. УиIофшIагъэ укIэгушIуныр Тхьэм къыуитыгъэ амалхэм ащыщэу Н. Сэхъутым къыIощтыгъ.

Шапсыгъэ псыубытыпIэр, Краснодар псыубытыпIэр — ахэр хэушъхьафыкIыгъэ темэхэм ахилъытэщтыгъэх. УзыщапIугъэр, лъапцIэу урамэу узэрыкIощтыгъэр, псым ычIэгъ хъугъэ къуаджэхэр лъэпкъ гупшысэм рипхыщтыгъэх.

Журналистыр лъэхъаным диштэу, уахътэм ыпэ итэу псэун, тхэн зэрэфаер гукIи, псэкIи зэригъафэщтыгъэх, плъыр-стырым хилъэсагъэми, шъыпкъэныгъэр зэкIэми апшъэ ышIыныр сыдигъуи ишэныгъ.

«КъэсIэты сшIоигъо темэр бэ, ау зэкIэми салъыIэсы­нэу, сызэрэфаем фэдэу стхынхэу уахътэр сфигъэкъурэп», — ыIощтыгъ Н. Сэхъутым.

Унэгъо дахэ иIагъ. Ишъхьэгъусэ кIэлэегъэджагъ. Ыкъуи, ыпхъуи сэнэхьатхэр яIэх. ЩыIэныгъэр щылъигъэ­кIуатэ шIоигъоу дачэр зэтыригъэпсыхьагъ. Гъэзетым иредакцие зыIокIыжьым ыужи зигъэпсэфынэу уахътэ къыхигъэкIыщтыгъэп, ыIэ зэкIурэ IофшIэным дихьыхыщтыгъ.

Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, «Адыгэ макъэм» ире­дакцие, Н. Сэхъутыр зыщыпсэущтыгъэ унэм адэжь та­щызэIукIагъ, тызэфэнэгушIоу къэбархэр къызэфэтIотагъэх… ЦIыфыр зэрегупшысэрэм фэшъхьафэу щыIэныгъэм хъугъэ-шIагъэхэр щызэблэкIых. Журналистэу, цIы­фышIоу, гукIэгъоу хэлъыр ынэхэмкIэ къэзыIуатэщтыгъэ ныбджэгъушIум 2019-рэ илъэсым чъэпыогъум и 16-м, чэщым, ыныбжь илъэс 74-м къехъугъэу ыгу къэуцугъ…

Тхьэм джэнэт къыритынэу Сэхъутэ Нурбый тыфэ­лъаIо. ЕгъашIи ар тщыгъупшэщтэп, ишIушIагъэхэмкIэ дгъэлъэпIэщт. ИIахьылхэм, ныбджэгъухэм тафэтхьаусыхэ.

Республикэ гъэзетэу «Адыгэ макъэм» иIофы­шIэ­хэр.