Москва щеплъыгъэх

Урысые Iофтхьабзэу «Гастроль инхэр» зыфиIорэм Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние инысхъэпэ театрэу «Дышъэ къошыныр» хэлажьэ.

Федеральнэ программэу «Гастроль инхэр кIэлэцIыкIу­хэмрэ зыныбжь икъугъэхэмрэ апай» зыфиIорэм хэхьэрэ Iофыгъор театрэу «Дышъэ къошыным» ыгъэцакIэзэ, къэгъэлъэгъонхэр Москва щызэхищагъэх. Нысхъапэхэм ятеатрэу «Жар птица» зыцIэр хэгъэгум щызэлъашIэ. Ащ и Унэшхо Адыгэ Республикэм ифилармоние итеатрэ икъэгъэлъэгъони 6 щыкIуагъ.

А. Нэгъоим ипьесэу «Жъы зимыIэм кIэ иIэп» зыфиIоу адыгабзэкIэ къашIыгъэр еплъы­гъэхэм агу рихьыгъ, тиартистхэм бэрэ Iэгу къафытеуагъэх. Театрэр зышIогъэшIэгъонхэм анахьэу къыхагъэщыгъэр адыгэ лъэпкъ шэн-хабзэхэм пIуныгъэ мэхьанэу яIэр ары. Пэсэрэ лъэхъаным къыщыублагъэу нахьыжъым лъытэныгъэ зэрэфа­шIырэр, гущыIэ щэрыор щыIэныгъэм къыхэхыгъэу зэрэщытыр, унагъом зэгурыIоныгъэу илъыр кIэлэцIыкIухэм щысэ зэрафэхъурэр, фэшъхьафхэри непэрэ лъэхъаным дештэх.

Э. Успенскэм ытхыгъэу «Чебурашк ыкIи ащ иныбджэгъу­хэр» зыфиIорэ ­къэгъэлъэгъоныр театрализованнэ амалхэмкIэ баеу щыт. Едзыгъо кIэкIхэм узыIэпащэ, артистхэр зэкIужьэу фэпагъэх, рольхэр къэзы­шIы­хэ­рэм язэгурыIоныгъэ гур зыфещэ.

А. Толстоим ытхыгъэм техыгъэу «Дышъэ IункIыбзэжъыер» лъэхъаным диштэрэ къэгъэлъэ­гъонхэм ащыщ. Пшысэм щыгъуа­зэхэм зэфэхьысыжьхэр а­шIыхэзэ, кIэлэцIыкIухэм язэгъэпшэнхэр, упчIэу къатыхэрэр къыдалъытэх.

Режиссерэу Нэгъой Асыет спектаклэхэр ыгъэуцугъэх. Теат­рэм ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу Сихъу Стани­слав къы­ти­Iуагъ къэгъэлъэгъон­хэм яп­лъы­гъэхэр тиартистхэм къазэраIукIагъэхэр, зэгоуцохэзэ нэ­пэ­еплъ сурэтхэр атырахынхэм къызэрэкIэлъэIущтыгъэхэр. Ти­лъэпкъэгъухэу Мос­ква дэсхэм адыгабзэкIэ кIогъэ спектаклэр лъэшэу ашIогъэшIэгъоныгъ.

Урысыем культурэмкIэ иминистрэу Владимир Мединскэм зэрилъытэрэмкIэ, кIэлэцIыкIу­хэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ апае зэхащэгъэ къэгъэлъэгъон инхэр цIыфхэр гущыIэгъу зэфэхъунхэм, унагъом IофыгъуакIэхэр щырагъэжьэнхэм афэгъэхьы­гъэх.
Хэгъэгум культурэмкIэ и Министерствэ къэралыгъо ахъщэу къафитIупщырэмкIэ гас­троль инхэр зэхащэх. Урысыем и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр кIэщакIо фэхъуи, партиеу «Единэ Россием» изэхахьэ зэфэхьысыжьэу щашIыгъэхэм программэ хэхыгъэр щырахъухьагъ. «Родинэ цIы­кIум икультур» зыфиIорэ Iофыгъор цIыфхэр культурэм нахь пэблагъэ хъунхэм фэгъэ­хьыгъ.

И 20-м къызэIуахыщт

Бемурзэ Зураб ипьесэ техыгъэу зиусхьанэу Драконым фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонымкIэ илъэс IофшIэгъур театрэу «Дышъэ къошыным» ыублэщт. Режиссерэу, Урысыем искусствэхэмкIэ изаслуженнэ Iофы­шIэшхоу А. Тучковым къэгъэлъэгъоныр ыгъэуцугъ.

Федеральнэ Iофтхьабзэу кIэлэ­цIыкIу ыкIи нысхъэпэ теат­рэхэм IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэхьыгъэм къыпкъырыкIэу спектаклэр филармонием къыщагъэлъэгъоным фагъэхьазырыгъ. ЗэлъашIэрэ режиссерэу А. Тучковыр Мыекъуапэ къырагъэблэгъагъэу спектаклэм Iоф дешIэ.

Чъэпыогъум и 20-м филармонием изал цIыкIу апэрэу къыщагъэлъэгъощт спектаклэр сыхьатыр 12-м аублэщт.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.