Лъэхъаным ишэпхъэ тхылъеджапI

Чъэпыогъум и 16-м Адыгеим ятIонэрэ модельнэ тхылъеджапIэр мэфэкI шIыкIэм тетэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ, апэрэр Джэджэ районым щагъэпсыгъ. Ащ фэдэ амал къэзытыгъэр Лъэпкъ проектэу «Культурэр» игъорыгъоу гъэцэ­кIагъэ зэрэхъурэр ары.

Тикъалэ итхылъеджэпIэ-къутамэу N 1-р ащ лъапсэ фэхъугъ, лIэужыкIэм гъэсэпIэ-еджапIэ, Iоф зыдэшIэжьыпIэ чIыпIэ лъэ­ныкъуабэкIэ ар афэхъущт, культурнэ лэ­жьэпIэ инэу, хэти зыфэныкъо шIэны­гъэхэр щи­гъотыщт. ТхылъеджапIэу охътакIэм диштэу агъэпсыгъэр Мыекъуапэ иурамэу Курганнэм тет.

Модельнэ шапхъэм къы­зэрэдилъытэу, тхылъеджапIэм ищыкIэгъэ оборудованиер (Iэмэ-псымэ зэ­фэшъхьафхэр), техникэр зэрагъэгъотыгъэх, тхылъеджапIэм иунэ гъэцэкIэ­жьын Iофышхохэри щы­кIуагъэх ыкIи IэпкIэ-лъапкIэу зэIуахыжьыгъ.

АгъэкIэжьыгъэ тхылъ­еджапIэр япшъэрылъ елъы­тыгъэу зэхагъэкощыкIыгъ, апэрэ унэшхоу нэм къыкIидзэрэр зэIукIэпIэ, зэ­хэхьэпIэ залыр ары; етIанэ тхылъ мэкIайхэмкIэ зэ­лъыпкIэгъэ унэхэу тхылъеджапIэм ифонд зыщызэхэугъоягъэхэм уарэхьэ; нахь унэ цIыкIоу гупшысэпIэ-гъэпсэфыпIэ шъыпкъэр ыкIи техникэ зэфэшъхьаф­хэу бгъэфедэн плъэкIыщтхэр зэрытхэр — модельнэ тхылъеджапIэр — охътакIэм итхылъеджапI. Ныбжь зэ­фэшъхьаф зиIэ тхылъеджэ­хэм яуахътэ шIуагъэ къафихьэу зэхэщэгъэнымкIэ ищыкIэгъэ пстэур — тIысыпIи, тхэпIэ чIыпIи, техникэри арагъэгъотыгъэх. ТхылъеджапIэр фэныкъогъэнчъэу зэтырагъэпсы­хьагъ. Мы модельнэ тхылъеджапIэм игъэпсын пае фе­деральнэ бюджетым къи­кIыгъэ сомэ миллиони 5, республикэ бюджетым щыщэу миллионныкъо ыкIи Мыекъопэ къэлэ бюджетым гъэцэкIэжьынышхо­хэу ашIыгъэхэм апэIухьэгъэ сомэ мин 613,3-р ыкIи тхылъ фондыр къэIэтыгъэ­ным, тхылъыкIэхэр къэщэфыгъэным пае сомэ мин 700 къафатIупщыгъ. Модельнэ тхылъеджапIэм изэIухын-зэгъэзэфэн ежь тхылъеджапIэм иколлектив, АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ иIофышIэхэр ыкIи анахьэу Урысые къэралыгъо тхылъеджапIэм испе­циалистхэр зэрэхэлэжьагъэхэм, пIэлъэ кIэкIым къы­кIоцI культурэ учреж­дениер охътакIэм диштэу гъэкIэжьыгъэнымкIэ лъэшэу яшIуагъэ къэкIуагъ.

МэфэкI къызэIухыгъом тхылъеджэхэми, коллективми яшъыпкъэу зыфагъэхьазырыгъ. ТхылъеджапIэм ыIупэ орэдыр оркестрэу ныбжьыкIэхэр зыхэтхэм щегъэжъынчы; художест­веннэ произведениехэм ахэт персонаж шъошэ-теп­лъэр зиIэ пшъэшъэ-кIа­лэ­хэр, адыгэ шъуашэр зыщыгъхэр, нахь цIыкIухэу, ублэпIэ классхэм аще­джэ­хэрэр гъэкIэрэкIэжьы­гъэ­хэу, зэдырагъаштэу усэр къаIозэ тхылъеджэпIэ Iу­пэм къырекIокIых.

Лъэтегъэуцор зиIэ модельнэ тхылъеджэпIэ-­къутамэу N 1-м идиректо­рэу Е. Н. Овсянниковам «дышъэ» IункIыбзэр ыIэгу илъэу, ар къызэIуихыным иIизын ратыгъ, хьакIэхэри, еджакIохэри, ны-тыхэри, Мыекъуапэ дэт тхылъ­еджа­пIэхэм, районхэм къа­рыкIыгъэ лIыкIохэр, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иIофы­шIэхэр апэ итхэу тхылъеджэпIэ гъэшIэгъоным чIэ­хьэх. Моск­ва къикIыгъэ хьакIэхэу, пшъэшъэ ныбжьыкIэхэу, зисэнэхьат шъыпкъагъэрэ хэшIыкIрэ- фызиIэхэу, Урысые къэ­ралыгъо тхылъеджапIэм иIофышIэ шъхьаIэхэу, Мые­къопэ модельнэ тхылъ­еджапIэу непэ къызэIуахырэм игъэпсын чанэу хэлэ­жьагъэхэу Анастасия Шинко ыкIи Виолетта Дья­чен­кэр зэрэщыIагъэхэм къыгъэбжьышIуагъ.

Модельнэ тхылъеджапIэм ипчъэхэр къызэIуихыгъ. Ащ пстэуми апэу шIуфэс гущыIэ фабэ къыщиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ. Мы илъэситIум культурэм лъэ­­бэкъушIухэр зэри­­шIы­хэрэр зэригуапэр, Джэджэ районымкIэ станицэу Дондуковскэм апэрэ модельнэ тхылъеджапIэр чъэпыогъум и 2-м къызэрэщызэIуахыгъэр, джы Мыекъуапэ ащ фэдэ культурэ гупчэр къызэрэщызэIуахырэм зэригъэгу­шIо­рэр, тапэкIи мы Iофыр зэрэлъагъэкIотэщтыр кIигъэтхъыгъ. Модельнэ шапхъэр зиIэ тхылъеджапIэм игъэпсынкIэ IофшIэнышхо зыпшъэ ифагъэхэм, Моск­ва къикIыгъэ специалист чанхэм «Тхьашъуегъэ­псэу!» къариIуагъ, тхылъеджапIэм гъэхъэгъакIэхэмкIэ къыфэлъэIуагъ.

МэфэкI зэIукIэм хэлэжьагъэх ыкIи къыщыгущыIагъэх Мые­къуапэ иадминистрацие ипащэу А.Л. Гетмановыр, народнэ де­путатхэм я Совет итхьаматэу А. Джарымэкъор. ОхътакIэм ­итхылъеджапIэ тикъалэ къызэ­рэдэтэджагъэр хъугъэ-шIэгъэ гу­шIуагъоу алъытагъ, мы модельнэ тхылъеджапIэр ыкIи тапэкIэ къызэIуахыщтхэр гъэсэныгъэ-шIэныгъэ шъолъырыр зэIызгъэкIотыщтхэу зэрэщытыр кIагъэтхъыгъ. ЦIыфхэр бэу къафэкIонхэу, гъэсэныгъэ-шIэныгъэм сыдигъуи ифэшъошэ чIыпIэ иIэнэу, тиныбжьыкIэхэм ашIоигъо лъагъор агъотынымкIэ къашъхьэпэнхэу, ямурадхэр дахэу пхыращынхэу къафаIуагъ.

Мыекъопэ ЦБС-м ипащэу Джарымэкъо Мирэ ипсалъэ анахь къыхэщыгъэр апэкIэ лъыкIотэнхэмкIэ зэкIэ IэпыIэгъу къафэхъу­гъэхэм — Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет, культурэмкIэ Министерствэм, къалэу Мыекъуапэ иадминистрацие ипа­щэ тхылъеджэпIэ системэм хэт­хэу Москва къикIыгъэ пшъэшъэ чанхэм зэрафэразэхэр, пстэуми акIуачIэ зыхэлъ тхылъеджапIэм тапэкIэ егугъоу Iоф зэришIэщтыр, ныбжьыкIэхэм япIуныгъэ-гъэсэныгъэ, культурэр зэрагъэпытэщтыр къыIуагъ. Ащ пыдзагъэу тхылъеджапIэм игъэпсыкIэ-зэхэтыкIэ хьакIэхэр фигъэнэIосагъэх.

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэ­Iуахыгъэ модельнэ тхылъеджапIэм ипчъэIу къыщызэхэхьэгъэ цIыфхэм концерт-программэ ин къяжэщтыгъ: музыкальнэ номер­хэр, къэгъэлъэгъонхэр, сурэтзытехыпIэхэр, нэмыкIхэр. Лъэтегъэ­уцор мэфэ реным кIуагъэ: мастер-классхэр, литературэ джэгунхэр, викторинэхэр, сурэттехыгъэ вернисажэу «Мой любимый город Майкоп» афызэхащагъэх.

МэфэкIым ыкIэм тхылъеджэ анахь дэгъухэр къыхагъэщыгъэх, ща­гъэшIуагъэх.

Мамырыкъо Нуриет.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.