КъумпIыл Къадырбэч псаугъэмэ, ыныбжь илъэс 85-рэ хъущтыгъэ

Лъэгъо нэф къыгъэнагъ

ЗэлъашIэрэ адыгэ усакIоу, зэдзэкIакIоу КъумпIыл Къадырбэч ишIэжь фэгъэхьыгъэ пчыхьэзэхахьэ республикэ Лъэпкъ тхылъеджапIэм чъэпыогъум и 15-м щыкIуагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Рес­публикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, тхакIохэм я Союз хэтхэр, гуманитар ушэтынхэмкIэ Адыгэ республикэ институтым иIофышIэхэр, усакIом иIахьылхэр, иныбджэгъухэр, студентхэр, журналистхэр.

Адыгеим итхакIохэм я Союз итхьаматэу, Адыгэ, Къэбэр­тэе-Бэлъкъар, Къэрэщэе-Щэрджэс республикэхэм янароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ Iоф­тхьабзэр къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ.

— Къадырбэч къыспэблагъэу, синыбджэгъоу щытыгъ, дэгъоу сшIэщтыгъ, — къыIуагъ ащ. —ЛэжьэкIо унагъо къихъухьэгъэ кIалэм къиныгъуабэ зэпичыгъ. Ежь адыгэ литературэм къыз­хэхьагъэр бэшIагъэп, ау а илъэс чыжьэхэр иусэхэм къащыриIотыкIыгъ. Апэу сызэджэгъэгъэ иусэу ным фэгъэхьы­гъэм гукIэгъу фабэр къыхэщэу ыт­хыгъ. Джаущтэу гукIэгъу зы­хэлъ усэкIэ ар адыгэ литературэм къыхэхьагъ ыкIи хэмыкIокIэжьын лъагъо къыхинагъ. Къадырбэч илъэс 56-рэ ыныбжьэу дунаим ехыжьыгъ. Илъэс 30-м ехъурэ лъэпкъ литературэм фэлэжьагъ. ЦIыф хьалэлыгъ, ышIагъэри, ытхыгъэри шIодэгъоу къыхигъэ­щыгъэхэп. Непэ ар къытхэмытыжьми, шIукIэ тыгу илъыщт.

Пчыхьэзэхахьэм хэлэжьагъ культурэмкIэ министрэу Аулъэ Юрэ. Адыгэ гупшысэр зыгъэлъа­пIэу, адыгэ литературэм лъэгъо нэф къыхэзыгъэнагъэу КъумпIыл Къадырбэч ишIэжь зэрагъэлъа­пIэрэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

Гуманитар ушэтынхэмкIэ институтым литературэмкIэ иотдел ипащэу ЩэшIэ Щамсэт игущыIэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Къадырбэч усэкIо-лирикыгъ, адрэ тхакIохэм атекIэу щытыгъ. Мыхъыжъэу гущыIэм бэрэ дэлажьэщтыгъ, ытхыгъэхэр истол зэхэлъэу телъхэу, къытыригъэзэжьызэ яджэжьыщтыгъ ыкIи ащ ыIощтыгъ «Сэ сишыхьатыр — систол гъожьыжъ». Адыгабзэр ыгъэжъынчэу, тамэу ыIэтэу лъэпкъым фэлэжьагъ. ШэнышIоу, шъабэу гущыIэу, цIыф рэхьатэу щытыгъ, ынэгу зэхэгъэхьагъэу егъашIи плъэгъущтыгъэп.

ГущыIэ фабэхэр усакIом къы­фэзыIуагъэхэм ащыщ иныбджэгъоу, УФ-м инароднэ сурэтышIэу Къат Теуцожь.

— Усэр – кIочIэшху, — къы­Iуагъ ащ. – Къадырбэч иусэхэм зэкIэми сащыгъуаз, гущыIэм кIуачIэу иIэр ащ къащыриIотыкIыгъ. Теубытэгъэ-пытагъэ хэлъэу лъэпкъ литературэм щы­лэжьагъ. ТомитIу хъурэ итхылъхэр сурэтхэмкIэ фэзгъэкIэрэ­кIагъэх, бэрэ Iоф зэдэтшIагъ. ШIу­кIэ ар егъашIэм сыгу илъыщт.

КъумпIыл Къадырбэч итворческэ ыкIи ищыIэныгъэ гъогу афэгъэхьыгъэ видеофильмэ кIэкIэу «Лъэгъо нэф» зыфиIоу тхылъеджапIэм иIофышIэхэм къагъэхьазырыгъэм пчыхьэзэхахьэм къеблэгъагъэхэр еплъын­хэ амал яIагъ. УсэкIо-лирикым тхылъи 10-м нахьыбэ адыгабзэкIэ къыдигъэкIыгъ. Игупсэ Адыгеим ичIыопс идэхагъэ, къыпэблэгъэ цIыфхэм шIулъэгъоу афыриIэр, адыгэ шэн-хабзэхэр ахэм къащыриIотыкIыгъ.

Пчыхьэзэхахьэм икIэухым ныбжьыкIэхэр КъумпIыл Къадырбэч иусэхэм къяджагъэх.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.