Зэнэкъокъум мэхьанэшхо иIэу елъытэ

ГъэIорышIакIохэм я Урысые зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» зыфиIорэр мэхьанэшхо зиIэ «социальнэ лифтэу» елъытэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр яIэпыIэгъоу мы Iофтхьабзэр ящэнэрэу зэхащэ.

Республикэм ипащэ тхьамэтагъор зыщызэ­ри­хьэгъэ IофшIэгъу зэхэсыгъоу мы мафэхэм щыIа­гъэм зэнэкъокъум мэ­хьа­нэу иIэм, шъолъырым щы­псэурэ ныбжьыкIэхэр ащ хэгъэлэжьэгъэнхэм фэшI шIэгъэн фаехэм къэ­зэрэугъоигъэхэр тегущы­Iагъэх.

КъумпIыл Мурат къызэ­рэхигъэщыгъэмкIэ, зэ­нэ­къокъоу «Урысыем ипэ­рытхэр» зыфиIорэр дэ­гъоу Iоф зышIэрэ «социальнэ лифтэу» щыт, гъэIорышIэным ылъэны­къокIэ амалэу аIэкIэлъымкIэ ныбжьыкIэхэм заушэтыжьыным, ясэнаущы­гъэкIэ зыкъызэ­Iуахыным фэIорышIэ. Къэ­ралыгъо ыкIи общест­веннэ Iофы­шIэхэм, шIэны­гъэлэжьхэм, предпринимательхэм, корпорацие инхэм япащэхэм зэнэкъо­къум хэлажьэхэрэм анаIэ зэратетыщтым ыкIи IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэм мэхьа­нэшхо иI.

— ЦIыфхэм ясэнэхьат ыкIи ясоциальнэ статус хагъэхъоным фытегъэ­псыхьэгъэ системэр ылъапсэу «кадровэ резерв» зыфатIорэр гъэ­псыгъэныр Урысыем и Президентэу Владимир Путиным шъолъырхэм пшъэрылъ шъхьаIэу къа­фегъэуцу. Зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» ащ фытегъэпсыхьагъ, ныбжьыкIэхэм зыкъызэ­Iуахыным, щыIэныгъэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щаубытыным ыкIи шIуагъэ къытэу яIофшIэн зэхащэным ар фэIорышIэ, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм илIыкIохэр «Урысыем ипэрытхэм» зэрэхэлажьэхэрэм зэфэхьысыжь дэгъухэр зэрэфэхъухэрэм Адыгеим и ЛIышъхьэ ягугъу къышIыгъ. Зэнэкъокъум гъэхъэгъэшIу щызышIы­гъэхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр зэрагъэгъотынымкIэ предложениехэр афа­шIыгъэх. Финал ныкъом ихьагъэхэр ыкIи изы финалист хъугъэр шъолъырым «икадровэ резерв» хагъэуцуагъэх. Къэралыгъо къулыкъум епхыгъэу Iоф ашIэнэу нэбгырэ пэпчъ амал ратыгъ. Ахэм ащыщэу нэбгыритIумэ республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм пэщэ IэнатIэхэр ащагъотыгъэх.

Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет хэтхэм, муниципалитетхэм япа­щэ­хэм мы зэнэкъокъум мэ­хьанэшхо ратын, ащ цIыфыбэ хагъэлэжьэн зэ­рэфаер АР-м и ЛIы­шъхьэ къыхигъэщыгъ, ащ­кIэ пшъэ­рылъ гъэнэфа­гъэхэр афишIыгъэх.

Джыри зэ шъугу къэ­тэгъэкIыжьы, зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» зыфиIорэм иапэрэ едзыгъо чъэпыогъум и 4-м щегъэжьагъэу и 27-м нэс кIощт. ЯтIонэрэ уцугъор чъэпыогъум щыублагъэу тыгъэгъазэм нэс зэха­щэщт. 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм щегъэжьагъэу гъэтхапэм нэс фе­деральнэ шъолъырхэм очнэ шIыкIэм тетэу финал ныкъохэр ащыкIощтых. ЯплIэнэрэ едзыгъор — финал шъхьаIэр гъэтхапэм рагъэкIокIыщт. ГъэIорышIэным ылъэныкъокIэ пэрытныгъэ зыIыгъхэр мыщ дэжьым къэнэфэщтых. Хабзэ зэрэхъугъэу, ахэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр арагъэгъотыщтых, IэпыIэгъу афэхъущтых. ШIэныгъэ, кIуачIэ зиIэ пстэури мы Iофтхьабзэм хэлэ­жьэ­нэу зэхэщакIохэр къы­шъоджэх.

Къэралыгъом ипащэ ипшъэрылъкIэ зэнэкъокъур зыгъэцакIэрэр автоном коммерцием емыпхыгъэ организациеу «Урысыер — амалышIухэр зы­IэкIэлъ къэралыгъу» зы­фиIорэр ары. Ащ Iэпы­Iэгъу къыфэхъу УФ-м и Президент дэжь щыIэ на­роднэ хъызмэтымкIэ ыкIи къэралыгъо къулыкъумкIэ Урысые академиер.

ТХЬАРКЪОХЪО
Адам.