ЗекIо кIонхэу амал араты

Адыгеим ис нэжъ-Iужъхэм зекIо кIонхэу, республикэм икъушъхьэ чIыпIэ да­хэхэр къакIухьанхэу амал яIэ хъугъэ.

Iоныгъо мазэм апэрэу ащ фэдэ экскурсиер зэхащэгъагъ. Районхэм ащыпсэурэ тинахьыжъхэм ащыщхэр адыгэ къуаем ифестивалэу Мыекъопэ районым щыкIуагъэм хагъэлэжьагъэх. Джыри мары шэмбэт-тхьаумафэу кIуагъэм Сырыфыбг ипсы­къефэххэм нэбгырэ 65-рэ ащэ­гъагъ. Адыгэ къэбым и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэми ахэр щыIагъэх.

Нэжъ-Iужъхэм зекIоным гухахъо зэрэхагъуатэрэр, ар ежьхэм ягуапэу къызэрэраIотыкIырэр АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Ми­нистерствэ къыщыхагъэщыгъ. Iоф­тхьабзэр тапэкIи лъагъэкIотэщтэу ары къызэраIуагъэр.

УФ-м и Президент кIэщакIо зыфэхъугъэ Лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Демография» зыфиIорэм ипхырыщын епхыгъэу АР-м щаштэгъэ шъолъыр проектэу «Старшее поколение» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу цIыфхэм гъашIэу яIэр нахь кIыхьэ хъуным фытегъэпсыхьагъэхэм ар ащыщ.