«Жъогъо 12-м» зэфащагъэх

Тиреспубликэ имэфэкI мафэхэм афэгъэхьыгъэ спорт зэнэкъокъухэр Мыекъуапэ гъэшIэгъонэу щыкIуагъэх.

Атлетикэ псынкIэмкIэ, футболымкIэ, ­баскетболымкIэ, шахматхэмкIэ, кушъхьэ­фэчъэ спортымкIэ, нэмыкIхэмкIи зэIукIэ­гъухэр зэхащагъэх. Къэлэ паркым километри 3,5-рэ, 7, 10,5-рэ хъурэ гъогууанэхэр къыщачъыгъэх.

— Виктор Авакянрэ Петр Иваненкэмрэ апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх, — къыти­Iуагъ Мыекъуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дмитрий Щербаневым. — Бжыхьэ марафонэу «Жъогъо 12» зыфиIорэм нэбгырэ 300 фэдиз щызэнэкъокъугъ. Культурэм фэгъэ­хьыгъэ Iофыгъохэри зэхэтщагъэх. ЦIыфхэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гум шIукIэ къинэ­жьынэу агъэкIуагъ. «Жъогъо 12-м» лъэпкъ зэфэшъхьафхэр зэфищагъэх.

Зэнэкъокъухэр, зэIукIэгъухэр зэхащэн­хэмкIэ Мыекъуапэ иIофшIапIэхэр къалэм спортымкIэ ипащэхэм IэпыIэгъу къафэ­хъугъэх.