Анахь дэгъухэм ащыщ хъугъэ

Урысыем икIэлэегъэджэ-психологхэм я Уры­сые зэнэкъокъоу Москва щы­кIуа­гъэм икIэ­ух­хэр зэфахьысыжьыгъэх. Апэрэу Адыгеим икIэлэегъэ­джэ-психолог УрысыемкIэ анахь дэгъуи 5-мэ ащыщ хъугъэ.

Мыекъопэ гимназиеу N 22-м ипсихологэу Мария Калюк яплIэнэрэ чIыпIэр ыубытыгъ.

Зэнэкъокъум еджа­пIэхэм япсихолог 66-рэ хэлэ­жьагъ. Ахэм мастер-классхэр зэха­щагъэх, нэбгырэ пэпчъ IофшIа­кIэу IэкIэлъымкIэ исэнэхьатэгъу­хэм адэгощагъ, яIоф­шIэн епхыгъэу хэкIыпIэхэм алъыхъугъэх.

ЕджапIэхэм Iоф ащызышIэрэ психологхэм язэнэкъокъу илъэс 12 хъугъэу тихэгъэгу щызэхащэшъ, мыгъэ апэрэу Мыекъуапэ икIыгъэ психологыр ащ фэдэ лъэгапIэм зэрэнэ­сыгъэр тигуапэ ыкIи тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ышIынхэу Марие тыфэлъаIо.

(Тикорр.).