ФэгушIуагъэх

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу псэупIэу Тульскэм икомандэу «Урожаим» апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Тренерхэу Александр Вольвач, Алексей Филипповым, ешIакIохэм республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Андрей Бородиныр, Адыгеим футболымкIэ и Федерацие ипащэу Николай Походенкэр афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр, медальхэр аратыжьыгъэх.

Сурэтым итхэр: «Урожаим» иешIакIохэр, пащэхэр.