Урысыем ипэрытхэр къыхахыщтых

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным игукъэкIыкIэ зэхащэрэ къэралыгъо зэнэкъокъоу «Урысыем ипэрытхэр» зы­фиIорэр мыгъэ ящэнэрэу рагъэкIокIы. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, чъэпыогъум и 4-м щегъэжьагъэу и 27-м нэс апэрэ едзы­гъор кIощт.

Ащ хэлажьэ зышIоигъохэм онлайн шIыкIэм тетэу затхын, видеоинтервью тыратхэн фае. ЯтIонэрэ уцугъор чъэпыогъум щегъэжьагъэу тыгъэгъазэм нэс кIощт. Нэужым, 2020-рэ илъэсым щылэ мазэм щыублагъэу гъэтхапэм нэс, федеральнэ шъо­лъыри 8-мэ очнэ шIыкIэм тетэу финал ныкъохэр ащыкIощтых. ЯплIэнэрэ едзыгъор — финал шъхьаIэр гъэтхапэм зэхащэщт. ГъэIорышIэным ылъэныкъокIэ сэнаущыгъэ зыхэлъхэ анахь дэгъухэр мыщ дэжьым къэнэ­фэщтых.

2019 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытэгъэ зэнэкъокъум кIэу къыхэхьагъэр макIэп. ГущыIэм пае, сэнэхьатым епхыгъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ зэнэкъокъухэу «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр», «Наукэр», «Финансхэр ыкIи технологиехэр» зыфиIохэрэм алъэныкъокIэ чанэу зыкъэзыгъэлъагъохэрэм афыте­гъэ­псы­хьэгъэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр агъотыщтых. Джащ фэдэу Iоф­тхьабзэм хэлажьэхэрэм шIэ­ныгъэу аIэкIэлъхэр къэзыушы­хьатырэ тестым изэхэгъэуцон гъэ­кIэжьынхэр фашIыгъэх. Джы ащ егъэджэн нэшанэ нахь иI, ар пкIуным пае гъогогъуи 3-рэ зыуушэтыжьын плъэкIыщт.

Анахь къэгъэлъэгъон дэгъур ары зэхэщакIохэм IэубытыпIэ ашIыщтыр. Мыщ фэгъэхьыгъэ къэбар тедзэ зэзыгъашIэ зы­шIоигъохэр зэнэ­къокъум иофициальнэ сайтэу «лидерыроссии.рф» зыфиIорэм ихьанхэ амал яI.

Зэнэкъокъур зызэхащэрэр бэшIагъэп нахь мышIэми, ар цIыфхэм зэрашIогъэшIэгъоныр щыIэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ. 2017 — 2018-рэ илъэсхэм мыщ нэбгырэ мини 199-рэ хэлэжьагъэмэ, ащ къыкIэлъыкIогъэ 2018 — 2019-рэ илъэсхэм ахэм япчъагъэ мин 227-м кIэхьагъ. Урысыем ипэрытхэм ащыщэу нэбгыри 150-р пэщэ IэнатIэхэм аIухьагъэх: нэ­бгыритIур — губернатор хъу­гъэх, нэбгыри 4-р — федеральнэ министрэхэм ягуадзэх.

Шъолъырхэм ащыIэхэ ныбжьыкIэ пэрытхэм зыкъызэIуа­хынымкIэ мы зэнэкъокъур егъэ­жьэпIэшIоу зэрэщытым щэч хэлъэп. Бэ егупшысэхэрэр регионхэм IофшIэпIэ тэрэз ащыбгъотыныр къинэу. Ау, гъэсэ­ныгъэ дэгъу уиIэмэ, ипхъухьагъэм шIокI имыIэу уфакIомэ, ащ пкIуачIэ епхьылIэмэ пстэури къызэрэбдэхъущтым щэч хэлъэп. Сэнаущыгъэу ахэлъыр ыкIи гъэIорышIэным ылъэны­къокIэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэр ныбжьыкIэхэм къагъэлъэгъон амал мы зэнэкъокъум къареты. Федеральнэ ведомствэхэм, къулыкъухэм, корпорацие инхэм япащэхэм, шIэныгъэлэжьхэм, предпринимательхэм, къэ­ралыгъом щызэлъашIэрэ гъэIорышIакIохэм ныбжьыкIэхэм анаIэ зэратетыщтым ыкIи IэпыIэгъу зэрафэхъущтхэм мэхьанэшхо иI.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат мы зэнэкъокъум мэхьанэшхо ре­ты. Адыгеим ыцIэкIэ ащ хэ­ла­жьэхэрэм япчъагъэ на­хьыбэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу къегъэнафэ.

— ЦIыфхэм ясэнэхьат ыкIи ясоциальнэ статус хагъэхъоным фытегъэпсыхьэгъэ систе­мэр ылъапсэу «кадровэ ре­зервыр» гъэпсыгъэныр УФ-м и Пре­зидентэу Вла­димир Пу­тиным шъолъырхэм пшъэрылъ шъхьаIэу къафегъэуцу. Зэнэ­къокъоу «Урысыем ипэрытхэр» ащ фытегъэпсыхьагъ, ныб­жьыкIэхэм зыкъэзэIуахыным, щыIэны­гъэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щаубытыным ыкIи шIуагъэ къытэу яIоф­шIэн зэхащэным ар фэIорышIэ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим илIыкIохэр мы зэ­нэкъокъум зэрэхэлажьэхэрэм зэфэхьысыжь дэгъухэр зэ­рэ­фэхъухэрэм республикэм ипащэ ягугъу къышIыгъ. Проектым гъэхъагъэ щызышIыгъэхэм Iоф­шIэпIэ чIыпIэхэр зэрагъэгъо­ты­нымкIэ предложениехэр афа­шIыгъэх. Зэнэкъокъум ифинал ныкъо ихьагъэхэр ыкIи изы финалист хъугъэр шъолъырым икадровэ резерв хагъэуцуагъэх. Ахэм ащыщэу нэбгыри­тIумэ республикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм пэщэ IэнатIэхэр ащагъотыгъэх.

— Пшъэрылъ къинхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ пшъэдэкIыжь зыхьын зылъэкIыщтхэу, шIэныгъэ куухэр зыIэ­кIэлъ гъэIоры­шIакIохэр, зисэнэхьат хэшIыкIышхо фызиIэ цIыфхэр къэралыгъоми, рес­публикэми ящыкIагъэх, — ­къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, ­блэ­кIыгъэ зэнэкъокъум изэ­фэхьысыжьхэмкIэ респуб­ли­кэм илIыкIуиплI финал ны­къом нэсыгъ. Ахэр: Нэхэе Мурат, Алексей Белэр, Вреж Мегрикян ыкIи Александр Очковыр. Финалым хэхьагъэ тиIагъэп.

2018-рэ илъэсым зы финалистрэ финал ныкъом нэсыгъэ нэбгыритфырэ тиIагъэх. Рес­публикэм щыпсэурэ Никита Кулейкиныр зэнэкъокъум ифинал хэхьэгъэ нэбгырэ 300-мэ ащыщ хъугъэ. Ащ сомэ миллион хъурэ грант къыфагъэ­шъошагъ.

Мыгу Заур, Павел Долговыр, Вреж Мегрикян, Роман Ермолиныр, Константин Щербаковыр 2018-рэ илъэсым финал ныкъом хэхьагъэх. IофшIапIэ арагъэгъотынымкIэ ахэм предложениехэр афа­шIыгъэх. ЫпшъэкIэ къызэрэщытIуагъэу, нэбгыритIур пэщэ IэнатIэхэм аIу­хьагъэх.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм шъолъыр хэбзэ къулыкъухэр IэпыIэгъу афэхъунхэр зэхэща­кIохэм анахь шъхьаIэу къыхагъэщы. Мы пшъэрылъыр Адыге­им зэрифэшъуашэу щагъэцакIэ. АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат блэкIыгъэ зэнэкъокъум зэфэхьысыжь дэгъухэр къэзыгъэлъэгъогъэ ныбжьыкIэ пэрытхэм аIукIагъ ыкIи ахэм бэкIэ зэращыгугъыхэрэр ариIуагъ. ЩыIэныгъэм гухэлъ гъэнэфагъэ щызиIэ цIыфхэм, анахьэу ныбжьыкIэхэм, шIэныгъэу аIэкIэ­лъымкIэ зыкъызэIуахын ыкIи ащ хагъэхъон, гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэ амал зэнэкъокъум къареты. Арышъ, мыщ шъухэлэжьэнэу зэхэщакIохэм шъу­къырагъэблагъэ.

Адыгеим щызэхащэщт

Къэралыгъо зэнэкъокъоу «Урысыем ипредприниматель ныбжьыкI» зыфиIорэм ишъо-лъыр едзыгъо непэ Адыгеим щыкIощт. Ащ изэхэщакIохэр АР-м предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Гупчэрэ Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэрэ.

Урысыем ицIыфхэу илъэс 30-м нэс зыныбжь предпринимательхэр (зиIофшIэн респуб­ликэм щызэхэзыщэхэрэр) мы зэнэкъокъум хэлэжьэнхэ алъэ­кIыщт.

Iофтхьабзэм изэфэхьысыжьхэм адиштэу лъэныкъуищымкIэ текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэр къэнэфэщтых: «Мэкъумэщ предпринимательствэр», «Сатыур», «ФэIо-фашIэхэр». Зэнэкъокъум иаужырэ едзыгъоу (финалыр) 2019-рэ илъэсым къалэу Казань щыкIощтым хэлэжьэнхэу анахь дэгъухэр рагъэблэгъэщтых.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.