Сомэ миллион 605-м ехъу халъхьащт

Пчэныщэм икъэхьыжьын ыкIи ащ хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэм якъыдэгъэкIын афэгъэзэгъэщт мэкъумэщ предприятие илъэсым ыкIэм нэс Адыгеим щашIыщт. Проектым инвестициеу халъхьащтыр сомэ миллион 605-м ехъу.

Урысые агропромышленнэ къэгъэлъэгъонэу «Дышъэ бжыхь-2019» зыфиIорэм мыщ епхыгъэ зэзэгъыныгъэм щызэдыкIэтхагъэх Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Елена Гангалэрэ.

Мэхьанэшхо зиIэ проектыр гъэцэкIэгъэным пае Мыекъопэ районым ит поселкэу Трехречнэм къыхиубытэрэ чIыгу гектар 600 инвесторым ратыгъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу инженер коммуникациехэм, былымышъхьэ мини 2-м телъытэгъэ щэ фермэм, пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэм якъыдэгъэкIын фытегъэпсыхьэгъэ завод цIыкIум, нэмыкI псэуалъэхэм яшIын лъагъэкIуатэ.

Пчэныщэм хэшIыкIыгъэ продукцие шъхьаIэхэр ыкIи адыгэ къуаер предприятием къыдигъэ­кIыщт. Ащ фэшI щабэ къэзытырэ заанненскэ пчэн лъэпкъхэр къаIэкIэхьанэу республикэм зэзэгъыныгъэ адишIыгъ. ШэкIогъум апэрэ купыр къафащэщт. Мы илъэсым ыкIэм нэс проектыр щыIэныгъэм щыпхыращынэу агъэнафэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, инвесторым технологиякIэхэр зэригъэфедэ­хэрэм ишIуагъэкIэ шъолъырым имэ­къумэщ хъыз­мэт иструктурэ зэхъокIыны­гъэхэр фэхъунхэм, былым­хъуным зиушъомбгъуным ыкIи адыгэ къуаеу къыдагъэкIырэм хэхъоным проектыр афэ­Iо­рышIэщт. Пчэныщэр нахьыбэу къахьыжь зыхъукIэ, гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ кIэлэ­цIыкIу учреждениехэм ар аIэ­кIагъэхьаным иIофыгъуи хэплъэщтых.

— ЦIыфым ииммунитет къэзыIэтырэ пчэныщэм джыдэдэм тихэгъэгу нахь къыщыкIэупчIэхэ хъугъэ. Ащ хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэм янахьыбэр IэкIыб къэралхэм къаращы. ТищыкIагъэм фэдиз пчэныщэр къэтхьыжьын амал тиIэгоп. Арышъ, мы инвестиционнэ проект иныр дгъэцэкIэным мэхьанэшхо етэты, — къыхигъэ­щыгъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ проектым мэхьанэшхо зэри­Iэр ыкIи ащ бэкIэ ущыгугъын зэрэп­лъэкIыщтыр хигъэ­унэфыкIыгъ. Ар щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнымкIэ инвесторым яшIуагъэ зэрэрагъэкIырэр къыIуагъ. АР-м экономикэ политикэмкIэ и Координационнэ совет изэхэсыгъо мы Iофыгъом щытегущыIагъэх ыкIи «зы шъхьангъупчъэкIэ» заджэхэрэ шIыкIэм тетэу проектыр лъа­гъэкIотэнэу унашъо ашIыгъ. Ащ нэмыкI фэгъэкIотэныгъэхэри компаниеу «Агрохолдинг Мирный» зыфиIорэм иIэх.

(Тикорр.).