Пенсиехэр

IофшIапIэм Iутхэм апай

Пенсиехэм афэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм 2016-рэ илъэсым зэхъокIыныгъэу фэхъугъэм тетэу, пенсионерэу IофшIапIэм Iумытыжьхэр арых страхованиемкIэ пенсиеу афагъэнэфагъэр индексацие шIыгъэу къызэратыхэрэр. IофшIэпIэ чIыпIэ зиIэхэм япенсиехэм ар къадыхалъытэрэп.

СтрахованиемкIэ пенсиеу щыIэ пстэуми мы шап­хъэр анэсы. ПенсиехэмкIэ фондым имыеу, къэралыгъо бюджетым къыхэхыгъэу пенсиер къызыфакIохэрэм, социальнэхэри ахэтэу, IофшIапIэ Iутыми, къыIукIыжьыгъэми индексацие шIыгъэу япенсиехэр къаратых. IофшIапIэм къызыIукIыжькIэ ипенсие индексацие пстэури къыдыхалъытэжьы.

ГущыIэм пае, пенсионерыр гъэтхэпэ мазэм къыIу­кIыжьыгъ. IофшIэпIэ чIыпIэр къезытыщтыгъэм мэлылъфэгъу мазэм отчетэу ПенсиехэмкIэ фондым ритырэм джыри пенсионерыр Iутэу ретхэ. КъыкIэлъыкIорэ жъоныгъокIэ мазэр ары зэрэIукIыжьыгъэм фондыр зыщигъэгъуазэрэр. Мэкъуогъу мазэм тхылъхэм ахэплъэжьхэшъ, пенсиер кIалъытыкIыжьы ыкIи бэдзэогъу мазэм индексацие шIыгъэу къыфэкIонэу регъажьэ. Ащ гъэтхэпэ, мэлъылъфэгъу ыкIи жъоныгъокIэ мазэхэри къыдыхэлъытэгъэщтых.

ЗыгорэкIэ пенсионерыр нэужым IофшIапIэм Iухьажьыгъэми, страхованиемкIэ пенсиер нахь макIэ хъущтэп, ау ащ къыкIэлъыкIорэ индексацием зэ­хъокIыныгъэ зыпари фишIыщтэп. IофшIапIэ Iут пенсионерым IофшIэпIэ чIыпIэр къезытыгъэм страхованиемкIэ взносэу ытыгъэр къыдалъытэзэ илъэсым зэ пенсиер фыкIалъытыкIыжьы.

Адыгеим ПенсиехэмкIэ фондым къикIэу пенсие къызэратэу исыр нэбгырэ мини 126-м ехъу. Ахэм ащыщэу нэбгырэ мин 25-р джыри IофшIапIэхэм къаIу­кIыжьыгъэхэп.

Шъхьадж зыфаер

Пенсионер пэпчъ пенсиер къызэрэIэкIэ­хьащт шIыкIэр ежь къыхихынэу законым фитыныгъэ къыреты.

ГущыIэм пае, ар банкым счетэу къыщызэIуихыгъэм къырагъэхьанэу ышIын ылъэкIыщт, почтэм е нэмыкIэу пенсиехэм ягощын фэгъэзэгъэ организацием къыфихьынэуи ыгъэпсын фит.

Адыгеир пштэмэ, Урысыем и Почтэ икъутамэу АР-м щыIэр, ООО-у «Пенсиехэм ягощын фэгъэзэгъэ Гупчэр» ыкIи банкхэр ары пенсионерхэм япенсие аIэкIэзыгъахьэрэр. Почтэмрэ Гупчэу зигугъу къэтшIыгъэмрэ пенсиер цIыфхэм зыщаIакIагъэхьащт пIэлъэ гъэнэфагъэ афэгъэуцугъэу щыт. РеспубликэмкIэ ар мазэм и 3-м къыщыублагъэу и 20-м нэс. Банкхэм пенсиер фондым къызэрафитIупщэу а мэфэ дэдэм пенсионерым исчет рагъэхьан фаеу щыт.

Пенсионерым ипенсие къыIэкIэзыгъэхьащтыр ежь-ежьырэу къыхехы. ЗыгорэкIэ ар зэблихъу шIоигъомэ, лъэIу тхылъ ытхын фае. Адыгеир пштэмэ, илъэсэу тызхэтым пыкIыгъэ уахътэм ащ фэдэу тхылъ 6384-р ПенсиехэмкIэ фондым иотделениехэм ара­тыгъ. Ахэм ащыщэу 6252-р электроннэ шIыкIэр агъэфедэзэ афагъэкIуагъ.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу