Нэбгырэ 21-рэ къыхахыгъ

АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъо­ны­гъэмкIэ и Министерствэ и дипломэу «Ным ищытхъу» зыфиIорэр зэратыщтхэм якъыхэхын фытегъэпсыхьэгъэ зэнэкъокъум иапэрэ едзы­гъо аухыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьэщтхэм ятхылъхэм къоджэ псэупIэ кой администрациехэмрэ цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ учреждениехэмрэ ащыхэплъагъэх. Кандидатурэ 31-м къахахыгъэр нэбгырэ 21-рэ мэхъу. Зэнэкъокъум иятIонэрэ едзыгъо АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ щыкIощт.

Сабыитф е нахьыбэ зиIэхэ ныхэм нэбгыри 10 къахахыщтыр. Ахэр ным и Мафэ фэ­гъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэм щагъэшIощтых.