ЛIыхъужъым къыфызэIуахыгъ

Урысые Iофтхьабзэм хахьэу Урысые гвардием и ГъэIо­ры­­шIапIэу АР-м щыIэм ихэушъхьафыкIыгъэ подразделение икъулыкъушIэхэм «УФ-м и ЛIыхъужъэу, полицием ипрапорщикэу Артем Гармаш ипартэ» зыщеджэгъэ еджапIэу N 10-м къы­щы­фызэIуахыгъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-мкIэ Афганистан ыкIи зэо зэпэуцужьхэм яветеран движение итхьаматэу Николай Николенкэр, «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет итхьаматэу АфэшIэгъо Рэмэзан, УФ-м и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард, Урысые гвардием икъулыкъушIэхэр, зэо зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэхэр, ЛIыхъужъэу Артем Гар­маш иIахьыл-гупсэхэр, кIэлэ­еджакIохэр.

Мы еджапIэм щеджагъэхэу Лоскутов зэшхэу Василийрэ Виталийрэ ыкIи Артем Гармаш къулыкъур ахьызэ, терроризмэм пэшIуекIохэрэ Iофтхьабзэхэу Темыр шъолъырым ичIыпIэхэм ащыкIуагъэхэм лIыхъужъныгъэрэ блэнагъэрэ къызэращызыха­гъэфагъэр пэублэм къаIотагъэх. ЗэтIуазэхэу Василийрэ Виталийрэ 1980-рэ илъэсым Афганистан щыкIогъэ зэо зэпэуцужьым хэлэжьагъэх. Хэгъэгум къафигъэуцугъэ пшъэрылъыр агъэцакIэзэ апсэ зэрагъэтIы­лъы­гъэм фэшI Жъогъо Плъы­жьым иорден зэшхэм афагъэшъошагъ.

Полицием ипрапорщикэу, ОМОН-м иснайперэу Артем Гармаш 2012-рэ илъэсым Iоныгъом и 15-м Дагъыстан щыкIогъэ хэушъхьафыкIыгъэ зэпэуцужьым щыхэкIодагъ. Ащ зекIокIэ-шIыкIэу къыхэфагъэм ишIуагъэкIэ, террорист куп агъэ­кIодыгъ. Игъусагъэхэ къулыкъу­шIэхэр къыгъэгъунэхэзэ, ежьым уIэгъэ хьылъэхэр къытещагъэхэ хъугъэ ыкIи а чIыпIэм ащ идунай щихъожьыгъ. ЛIыблэнагъэу къыхэфагъэм фэшI медалэу «УФ-м и ЛIыхъужъ» зыфиIорэр Артем Гармаш къыфагъэшъошагъ. 2013-рэ илъэсым ЛIы­хъужъыр зыщеджэгъэ Мые­къопэ гурыт еджапIэу N 10-м ишIэжь пхъэмбгъу къыщызэIуахыгъ.

Япшъэрылъхэр агъэцакIэхэзэ зэо зэпэуцужьхэм ахэкIодагъэхэ къулыкъушIэхэр къызэрэугъоигъэхэм агу къагъэкIыжьыгъэх, зы такъикърэ афэшъыгъуа­гъэх. Ахэм янэ-ятэхэм зэрафэразэхэр араIуагъ. Нэужым шIэжь пхъэмбгъоу къафызэIуа­хыгъэм къэгъа­гъэхэр кIэралъхьагъэх.

— Тихэгъэгу лIыхъужъ къэралыгъоу щыт. Зэо пчъагъэ ащ къызэринэкIыгъ, яхэгъэгу пае апсэ емыблэжьхэу тилIыхъужъхэм лIыблэнагъэ зэрахьагъ. Лъэпкъ гвардием и ГъэIорышIапIэ щысэ зытепхынхэ къулыкъу­шIэхэр мымакIэу хэтых, къулыкъум пшъэрылъэу къафигъэ­уцугъэр дэх имыIэу агъэцакIэ. Ахэм патриотизмэу ахэлъыр хэткIи щысэтехыпIэу щыт. Мыщ дэжьым зыщыдгъэгъупшэхэ хъущтэп яхэгъэгу къаухъумэзэ зыпсэ зытыгъэхэ къулыкъу­шIэхэр. Ахэр егъэшIэрэ щыт­хъоу тыгу илъыщтых, — къыIуагъ Н. Николаенкэм.

— Мы структурэм щысэ атепхынэу къулыкъушIэхэр мымакIэу хэтых, къулыкъум пшъэ­рылъэу къафигъэуцугъэр дэх имыIэу агъэцакIэ. Ахэм патриотизмэу ахэлъыр хэткIи щысэтехыпIэу щыт. Тиреспубликэ щыпсэухэрэ цIыфхэм ящынэгъон­чъагъэкIэ Iофтхьабзэу зэра­хьэхэрэр гвардием икъулыкъу­шIэхэм тапэкIи зэрагъэлъэшыщтхэм, къэралыгъом ахэм къа­фишIырэ пшъэрылъхэр зэрищыкIагъэм тетэу, IэпэIэсэныгъэ ин хэлъэу зэрэзэшIуахыщтхэм сицыхьэ телъ. ЦIыф пэпчъ ихэгъэгу шIу ылъэгъоу къэтэджын фае. ШъуиеджапIэ мы Iофтхьабзэм зэрэхэлажьэрэр щытхъукIэ фэплъэгъунэу щыт. КъыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэмкIэ мыщ фэдэ Iофтхьабзэхэм мэхьанэшхо яI, — къы­Iуагъ УФ-м и ЛIыхъужъэу Цэй Эдуард.

Iофтхьабзэм изэхэщакIохэм къызэраIуагъэмкIэ, нахь пасэу кIэлэцIыкIухэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу, ащ тарихъэу пы­лъыр ашIэу къызыбгъэтэджхэкIэ патриот шъыпкъэ ахэр зэрэ­хъу­щтхэм щэч хэлъэп.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм къыщыгущыIагъэхэм къызэраIуа­гъэмкIэ, полицием иструкту­рэхэм къулыкъур ащыпхьыныр къин ыкIи щынагъо. Ар сэнэхьаткIэ къыхэзыхыхэрэр цIыф бланэхэу алъытэх. Хэгъэгу кIоцI органхэм зищыIэныгъэ языпхырэ къулыкъушIэ пэпчъ ихэгъэгу къыухъумэным ренэу фэхьазырын фае. АщкIэ ахэр ренэу щысэтехыпIэу щытых.

ЛIыхъужъым янэу Ирина Макаренкэр зэхахьэм къыщыгущыIагъ. ИкIалэ лIыблэнагъэу зэрихьагъэр зэращымыгъуп­шэрэм, ишIэжь зэрагъэлъапIэрэм афэшI ирэзэныгъэ гущы­Iэхэр зэхэщакIохэм апигъохыгъэх.

Ащ ыуж УФ-м и ЛIыхъужъэу Артем Гармаш исурэт ыкIи лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэр къизыIотыкIхэрэ тхыгъэхэр зытегъэпкIэгъэ партыр къызэIуа­хыгъ. Партым мобильнэ телефон­хэм апае GR-кодыр хэт, кIэлэ­еджа­кIохэр ащ ипортал зихьэ­хэкIэ, ЛIыхъу­жъым фэгъэ­хьыгъэ къэбарыр рагъотэн алъэкIыщт. ЛIыхъужъым ипарт я 5-рэ кабинетэу Артем иклассыгъэм чIагъэуцуагъ. Ащ кIэрысынхэ зылъэ­кIыщтхэр анахь дэгъоу еджэхэрэр арых. Нэужым я 6-рэ «А» клас­сым щеджэхэрэм «ЛIыхъу­жъны­гъэм иурок» афызэхащагъ. А. Гармаш къулыкъур зыщихьыгъэ илъэсхэм, лIыблэнагъэу зэрихьагъэм ыкIи Урысые гвардием иIофшIэн зыфэдэм кIэлэцIыкIу­хэр ащагъэ­гъозагъэх.

КIарэ Фатим.