Апэрэ зэIукIэгъухэр

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Динамо» Ставрополь – 95:87 (24:18, 17:23, 25:23, 29:23).
Чъэпыогъум и 12-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэдешIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Глазин, А. Сагайдачный, В. Газарянц – зэкIэри Краснодар.
«Динамо-МГТУ»: Фещенко – 23, Александров – 11, Абызов – 10, Майборода – 13, Еремин – 12, Хьакъун – 6, Суслов, Милютин – 7, Кочнев – 13.

Урысыем баскетболымкIэ изэ­нэкъокъоу суперлигэм ия 2-рэ куп щыкIорэр аублагъ. 2019 – 2020-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ пэшIорыгъэшъ ешIэгъоу Мыекъуа­пэ щыкIуагъэм Адыгем испорт­сменхэм текIоныгъэр къыщыда­хыгъ.

«Динамо-МГТУ»-м къэзыгъэзэжьыгъэхэ Илья Александровыр, Иван Фещенкэр, нэмыкIхэри дэгъоу ешIагъэх.

ТекIоныгъэр зэлъытыгъэр

«Динамо-МГТУ» — «Динамо» С — 88:92 (24:22, 18:22, 20:28, 22:12, 4:8).
Чъэпыогъум и 13-м «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.
«Динамо-МГТУ»: Фещенко – 11, Александров – 24, Абызов – 10, Еремин – 16, Кочнев – 12, Хьакъун – 6, Милютин – 5, Майборо- да – 4.
ТекIоныгъэр спортым къыщыдэпхыным фэшI насыпым елъытыгъэри макIэп. Мыекъуапэ иешIакIохэм зэIукIэгъур дэгъоу аублагъ. Пчъагъэр зэрэлъыкIуа­тэщтыгъэр: 8:0, 14:5, 18:12, 22:20, 30:27, 30:31.

И. Александровым щысэшIу къыгъэлъагъощтыгъ. Н. Ереминым, И. Фещенкэм хъагъэм Iэгуаор радзэным фэшI хэкIыпIэ гъэшIэгъонхэм алъыхъущтыгъэх, ау текIоныгъэм екIурэ гъогур къызэдагъотын алъэкIыгъэп.

Ставрополь икомандэ зэдиштэрэ ешIакIоу хэтыр нахьыб, зым зыр зэблихъун елъэкIы. Я 4-рэ едзыгъом Д. Прокиныр дэгъоу щешIагъ. П. Шаповаловыр, К. Захаровыр, фэшъхьафхэри «Динамэм» къыхэщыгъэх.

ЕшIэгъум икIэух гумэкIыгъоу щытыгъ: 76:78-рэ. И. Фещенкэм хъагъэм Iэгуаор редзэ – 79:78-рэ. Д. Прокиным пчъагъэр зэрехъокIы – 79:81-рэ. М. Абызовым тегъэгугъэ – 82:81-рэ. ХьакIэхэр тапэ ешъых – 82:84-рэ. Ю. Кочневым хъагъэм Iэгуаор редзэ – 84:84-рэ. Зы такъикъ джыри къэнагъ, ау пчъагъэм хагъэхъон алъэкIырэп.

Такъикъи 5 ешIакIохэм къафыхагъахъо. Мыекъуапэ иешIакIохэр апэкIэ елъых. ЗэкIэлъыкIоу гъогогъуи 5 Iэгуаор хъурджанэм ылъэныкъокIэ адзы шъхьае, хъа­гъэм Iэгуаор рагъафэрэп: 86:84-рэ, 86:87, 86:91-рэ. ХьакIэхэм тазыркIэ хъагъэм Iэгуаор нахьыбэрэ радзагъ. И. Александровым Iэгуаор гъогогъуитIо хъурджанэм тыригъэфагъ.

Пресс-зэIукIэр

Ставрополь икомандэ итренер шъхьаIэу Александр Сосниныр ятIонэрэ ешIэгъум икIэух рырэзагъ.

«Динамо-МГТУ-м» итренер шъхьаIэу Андрей Синельниковым къытиIуагъ тикомандэ икапитанэу Артем Гапошиным шъобж къытыращагъэу ешIэгъухэм ахэлэ­жьэн зэримылъэкIырэр. ЗэIукIэгъум икIэух Ставрополь икомандэ нахь псынкIэу ешIагъ. ТекIоныгъэр «Динамо-МГТУ-м» шIозыхьыгъэр командэ лъэш дэдэмэ ащыщэп, ащи узэгупшысэн хэлъ.

Чъэпыогъум и 19 – 20-м «Динамо-МГТУ-р» Тобольскэ ще­шIэщт.

Сурэтым итхэр: «Динамо- МГТУ-м» иешIакIоу Хьакъунэ Руслъан тазыр дзыныр егъэцакIэ.