ЦIыфхэмкIэ мэхьанэшхо яI

Лъэпкъ проектхэу «Демографиер» ыкIи «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIохэрэр къэралыгъом исубъектхэм зэ­ращагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым селектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъор.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Му­рат, вице-премьерэу Наталья Широковар, ми­ни­стрэхэу Мэрэтыкъо Рус­тем, КIэрэщэ Анзаур, Мырзэ Джанбэч, нэмыкI­хэри.

Урысыем и Премь­ер-министрэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, проектхэм япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын, шэпхъэшIухэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъум игъэ­псын цIыфхэр анахьэу зэригъэгумэкIыхэрэр къы­Iуагъ.

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэ­лъытагъэу илъэсищым нэс зыныбжь сабый зиIэ ны­хэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм 2019-рэ илъэсым сомэ миллиард 65-рэ пэIуагъэхьащт. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу къызэрыхъухьэгъэ унагъохэм фэгъэкIотэныгъэ зиIэ ипотекэр къырахын амал яI. Ау непэрэ мафэм ехъу­лIэу ар гъэцэкIагъэ зэ­рэхъурэм уигъэрэзэпэнэу щытэп.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным ипрограммэ илъэ­ныкъо шъхьаIэхэм ащыщ гу-лъынтфэ узхэм арылIыкIыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр ыкIи ар къэгъэлъэгъон гъэнэфа­гъэм нэгъэсыгъэныр. Мы илъэсымкIэ ащ пэIухьащт сомэ миллиард 11,6-рэ субъектхэм атырагуащэ. Ащ нэмыкIэу нэбгыри 100 — 200 зыдэс псэупIэхэм 2020-рэ илъэсым ехъулIэу фельдшер-мамыку IэзэпIэ минрэ ныкъорэ ащагъэ­псын фае. МыщкIэ субъектхэм IофшIэныр нахь агъэлъэшын зэрэфаер, бэ­хэр къэгъэлъэгъонхэм зэракIэмыхьэхэрэр Д. Мед­ведевым къыхигъэщыгъ.

Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъэх ыкIи зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх профильнэ министерствэхэм ыкIи шъолъырхэм япащэхэм ащыщхэм.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ проектхэм ягъэцэкIэн Адыгеим мэхьанэшхо щыраты. Псауныгъэр къэухъумэгъэным ипсэо­лъакIэхэр ашIых, зэты­рагъэпсыхьэх. Къалэхэм ямызакъоу, къоджэ псэу­пIэхэми фельдшер-ма­мыку IэзапIэхэр ­къадэуцох, шэпхъэшIухэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъур цIыф­хэм алъыIэсыным рес­публикэм ипащэхэм анаIэ тет. Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щыт. А пстэури зэшIохыгъэ зэрэхъурэм лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.