Социальнэ Iофыгъохэр анахь шъхьаIэх

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет IофшIэгъу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьа­мэтагъор щызэрихьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Федеральнэ ыкIи лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ лъэныкъо шъхьаIэхэр шъолъырым зэрэщагъэцакIэхэрэм, къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэсыгъэнымкIэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэхэ зэрэхъурэм, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытыра­гъэтын фаехэм ведомствэхэм япащэхэр къащыуцугъэх, зэ­фэ­хьысыжьхэр къашIыгъэх.

2019-рэ илъэсым чъэпыогъум и 1-м ехъулIэу республикэ бюджетыр гъэцэкIагъэ зэрэ­хъугъэм къытегущыIагъ АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиныр. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, бюджетыр проценти 109,5-кIэ гъэцэкIагъэ хъугъэ. МыщкIэ му­ниципалитетхэми япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэшIуахых.

Вице-премьерэу Наталья Ши­роковам анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм анэгъэсыгъэнымкIэ республикэм щызэшIуахыгъэр ары. Непэрэ мафэм ехъулIэу мыщ къыхиубытэрэ IофышIэ купхэм ащыщ­хэм ялэжьапкIэ къэгъэлъэ­гъо­ным кIэхьагъ, адрэхэмкIэ Iоф­шIэныр лъагъэкIуатэ. ЛэжьапкIэм ылъэныкъокIэ шъолъырым иорганизациехэм чIыфэу ате­лъыгъэр сомэ миллионипшIым кIахьэщтыгъэмэ, непэрэ мафэм ар сомэ миллиони 5,7-м нэсэу къырагъэIыхыгъ.

Лъэпкъ проектхэм къады­хэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрагъэцакIэрэм изэфэхьысыжьхэр къышIыгъэх вице-премьерэу Сапый Вячеслав. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мы пшъэрылъым епхыгъэу къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэхэм акIэхьэгъэнымкIэ республикэм щызэшIуахырэр бэ, непи ахэм Iоф адашIэ. ГущыIэм пае, программэу «Экология» зыфиIорэм къыдыхэ­лъытагъэу къуаджэу Кощхьаблэ екIолIэрэ псырыкIуапIэр ашIы. Джащ фэдэу спортым ылъэныкъокIэ мыл ордэунэжъ Мые­къуапэ щагъэпсы, къихьащт илъэсым иIоныгъо ехъулIэу ар аухынэу ары. Проектхэм ягъэцэкIэнкIэ щыкIагъэхэр щыIэх, ау ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэм непэ анаIэ тет.

УФ-м и Президент къыгъэ­нэфэгъэ лъэпкъ проектхэм ягъэ­цэкIэн мэхьанэшхо зэри-
Iэр, шъолъырхэм хэхъоныгъэ ашIыным а пстэури зэрэфэIорышIэщтыр Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ федеральнэ гупчэм къикIэу республикэм къыIэкIэхьэрэ мылъкур игъом ыкIи шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэн зэрэфаер ведомствэхэм, муниципалитетхэм япащэхэм джыри зэ агу къыгъэкIыжьыгъ.

Гъэсэныгъэм, псауныгъэр къэухъумэгъэным, нэмыкI лъэныкъохэм япхыгъэ социальнэ псэуалъэхэм яшIынкIэ IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэн зэ­рэфаер республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ.

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр Урысыем и Премьер-министрэу Дмит­рий Медведевым бэмышIэу зыIокIэм, цIыфхэм арагъэ­гъо­тырэ апэрэ медицинэ IэпыIэгъум пстэуми анахьэу анаIэ тырадзэнэу къафигъэпытагъ. Арышъ, фельдшер-­мамыку IэзапIэхэм, сымэ­джэщхэм яшIын, язэтегъэ­псыхьан тылъыплъэн фае. Лъэпкъ проектхэм ягъэцэ­кIэнкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу щытыр республикэм щыпсэухэрэм ящыIэкIэ-псэукIэ на­хьышIу шIыгъэныр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу пенсием кIонэу щытхэр икIэрыкIэу егъэджэжьыгъэнхэм ипрограммэ амалэу ыкIи шIуагъэу къытырэр къыз­фэгъэфедэгъэн, ащ телъытэгъэ ахъщэу къатIупщырэр игъом зищыкIагъэм пэIугъэхьэгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ. Мыщ фэгъэзэгъэ гупчэм ипшъэрылъхэр зэригъэ­цакIэрэм икъу фэдизэу ыгъэрэзагъэп, ащ къыхэкIыкIэ IофшIэныр нахь агъэлъэшынэу къариIуагъ.

Къэралыгъом щызэхащэрэ зэнэкъокъоу «Урысыем ипэ­рытхэр» зыфиIорэм Адыгеим илIыкIохэр нахь чанэу хэлэжьэнхэ зэрэфаер КъумпIыл Мурат къы­хигъэщыгъ. ГъэIорышIэн IофшIэнымкIэ сэнаущыгъэ зы­хэлъ ныбжьыкIэхэр къыхэгъэ­щыгъэнхэм ыкIи ахэм зыкъызэIуахын амал яIэным, шъолъы­рым кадрэхэмкIэ IэпэчIэгъанэ иIэным зэнэкъокъур афэIорышIэ. БлэкIыгъэ илъэсым зэхащагъэм изэфэхьысыжьхэм ади­штэу дэгъоу зыкъэзыгъэлъэгъо­гъэ ныбжьыкIэхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр арагъэгъотыгъэх, нэ­бгыритIур пэщэ IэнатIэхэм аIухьагъэх. Ащ фэдэ екIолIакIэр мыгъи зэрагъэфедэщтыр республикэм ипащэ къыIуагъ.

Гухэлъэу, пшъэрылъэу яIэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм пае ведомствэхэр къэралыгъо программэхэм, проектхэм нахь чанэу ахэлэжьэнхэ, ахэм шIуагъэу къатырэр къагурыIон зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ кIэухым къыхигъэщыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.