Дышъэр къыдэзыхыгъэр нарт шъау

Европэм дзюдомкIэ изэнэкъокъу дэеу зэхэзыхыхэрэр хэлэжьагъэх. ЗэIукIэгъухэр Бельгием щызэхащагъэх.

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм зыщызыгъэсэрэ Беданыкъо Заур зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Килограмм 81-м нэс къэзыщэчыхэрэм нарт шъаор ябэныгъ, дышъэр къыдихыгъ.

З. Беданыкъор дунаим щыцIэрыIу. Дэеу зэхэзыхыхэрэм я Олимпиадэ джэгунхэм, Европэм, Урысыем дышъэ медальхэр пчъа­гъэрэ къащихьыгъ. Батырым итренерыр ят. Беданыкъо Байзэт Урысыем спортымкIэ изаслуженнэ тренер.

Беданыкъо Заур, ащ итренерэу Бе­даныкъо Байзэт тафэгушIо, ямедальхэм ахагъэхъонэу афэтэIо.

Сурэтым итхэр: Европэм изэнэ­къокъу хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэхэр. З. Беданыкъор, сэмэгумкIэ къебгъэжьэнышъ, ятIонэрэу щыт.