Адыгеим илIыкIо куп хэлэжьагъ

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ Премьер-министрэу Сапый Вячеславрэ Аб­хъаз Республикэм и Президентэу хадзыжьыгъэ Рауль Хаджимбэ иIэнатIэ зэрэIухьэрэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэм хэ­лэжьагъэх.

Урысые Федерацием, Къыблэ Осетием, Приднестровьем, Донецкэ ыкIи Луганскэ народнэ республикэхэм, Нагорнэ Карабах къарыкIыгъэ лIыкIо купхэри мы Iофтхьабзэм щыIагъэх. Абхъаз Республикэм и Конституционнэ Хьыкум илIыкIохэм, Парламентым идепутатхэм ыкIи хьакIэхэм апашъхьэ Рауль Ха­джимбэ Конституцием итхагъэ­хэм ашIомыкIынэу, хэбзэ органхэми ар зэрагъэцэкIэщтым ишыхьатынэу, цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ къэуухъумэнхэм фэбэнэнэу тхьэлъанэ ышIыгъ.

Нэужым Iофтхьабзэм къе­блэгъэгъэ ЛIышъхьэхэр къэгу­щы­Iагъэх. АР-м ипащэ ыцIэкIэ Абхъаз Республикэм и Президент ыкIи цIыфэу щыпсэухэрэм афэгушIуагъ Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр. Политическэ опытышхоу Рауль Хаджимбэ иIэр, профессионализмагъэу ыкIи цIыфыгъэу хэлъыр, пшъэрылъэу зыфигъэуцужьыгъэхэр пхырыщыгъэнхэм, социальнэ ыкIи эко­номикэ хэхъоныгъэхэр рес­публикэм ышIынхэм зэрафэIорышIэщтхэм ицыхьэ зэрэтелъыр ащ къыхигъэщыгъ.

Нэужым Адыгеим и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм, Премьер-министрэу Сапый Вячеслав, Абхъаз Рес­публикэм и Президентэу Рауль Хаджимбэ ыкIи ащ и Парламент и Тхьаматэу Валерий Кварчия зэIукIэгъу зэдыряIагъ. Респуб­ликитIум илъэсыбэ хъугъэу ныб­джэгъуныгъэ пытэ азыфагу зэрилъыр ахэм къыхагъэщыгъ, культурэм, гъэсэныгъэм, эконо­микэм алъэныкъокIэ шIагъэ хъугъэхэм ягугъу ашIыгъ, тапэ­кIэ ахэр лъыгъэкIотэгъэнхэм нахь чанэу Iоф дэшIэгъэнэу зэ­даштагъ.

— Адыгеим и ЛIышъхьи цIыфэу щыпсэухэрэми ткъош Абхъазыр зыщагъэгъупшэрэп, — къыIуагъ Владимир Нарожнэм. — ЛIэшIэгъу пчъагъэ зы­ныбжь ныбджэгъуныгъэр зыпарэми зэщигъэкъон ылъэкIыщтэп. КъумпIыл Мурат къыпфэ­лъаIо псауныгъэ пытэ уиIэу гухэлъ пстэури пхырыпщынэу, Абхъаз Республикэм хэхъоныгъэ инхэр ышIынхэу.

Нэужым ахэр зэрытхэгъэ шIу­фэс тхылъымрэ нэпэеплъ шIу­хьафтынымрэ Рауль Ха-
джимбэ ритыгъэх.