Медальхэр къэзыхьыгъэхэр

Урысыем спортымкIэ и Министерствэ, хэгъэгум боевой искусствэхэмкIэ и Союз каратэмкIэ зэ­нэкъокъоу зэхащагъэр Анапэ щыкIуагъ.

Тикъэралыгъо ишъолъыр 56-рэ спорт зэ­IукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Адыгэ Респуб­ликэм ибэнэкIо 18-мэ алырэгъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ. Тренерхэу Владимир Васильченкэм, Вячеслав Леус, Абрэдж СултIан, Армен Нарсоян агъасэхэрэ ныбжьыкIэхэм дышъэу медали 5, тыжьынэу 1, джэрзэу 1 къахьыгъэх.

КаратэмкIэ дышъэр къыдэзыхыгъэхэ Егор Христофоровым, тренерыр Владимир Васильченко, Роберт Мугдасян, тренерыр Аб­рэдж СултIан, зэIукIэгъухэм шIыкIэшIухэр къащагъэлъэгъуагъэх. КIуачIэри, къулаири дэгъоу агъэфедагъэх.

Е. Христофоровым бэнэгъу уахътэр ымыухызэ пкъыузкIэ финалныкъом текIоныгъэр къыщихьыгъ. Дышъэм икъидэхынкIэ зэIу­кIэгъуми иIэпэIэсэныгъэ дэгъоу къыщигъэлъэгъуагъ.

Тэхъутэмыкъое районым зыщызыгъасэхэрэм купэу «ката» зыфиIорэм текIоныгъэр къыщыдахыгъ, тренерыр Вячеслав Леус. Дарья Хегай, Валентина Гуд, Виктория Галиченкэм дышъэ медальхэр къахьыгъэх. КумитэмкIэ Всеволод Леус тыжьыныр, Хъо­рэлI Дамир джэрзыр къыдахыгъэх.

— Тиспортсменхэм гуетыныгъэ ин къызыхагъэфагъ, — къытиIуагъ тренерэу Владимир Васильченкэм. — Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэ ягъэхъагъэхэр фагъэхьы. Адыгэ Республикэм ибыракъ зэнэкъокъум лъагэу щаIэтыгъ, щагъэбыбэтагъ. Жъогъо 12-р къызыхэлыдыкIырэ быракъыр аIыгъэу нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

Урысыем ишъолъырхэу нэбгырэ миллионрэ мин 500-м къемыхъоу зыщыпсэухэрэм ягъэ­хъагъэхэр зэнэкъокъум шъхьафэу щызэфахьысыжьыгъэх. Адыгеим икомандэ апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ.

ШэкIогъум и 21 — 24-м каратэмкIэ дунэе зэIукIэгъоу Москва щыкIощтым хэлэжьэнхэу тиспортсменхэм загъэхьазыры.