Журналистхэр зэзыпхырэ Iофтхьабз

Федеральнэ, шъолъыр ыкIи муниципальнэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм ялIыкIохэр зыхэлэжьэрэ пресс-тур тыгъуасэ Адыгеим щызэхащагъ.

Ащ икIэщакIохэр АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамал­хэмкIэ и Комитетрэ Адыгеим ижурналистхэм я Союзрэ. Инвестициехэм алъэныкъокIэ шъолъырыр хъопсагъоу щытыным ыкIи ащ ибренд шъхьаIэхэм ямэхьанэ джыри нахь зыкъегъэ­Iэтыгъэным фэIорышIэ илъэс къэс тишъо­лъыр щырагъэкIокIырэ мы Iоф­тхьабзэр.

Ащ дакIоу лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ журналистхэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъон, IофшIэным екIолIакIэхэр къыфагъотын, опытэу аIэкIэлъымкIэ зэхъо­жьынхэ амал яI.

Мыгъэрэ пресс-турым ипрограммэ епхыгъэу Адыгеим и СМИ-хэм ялIыкIохэм апае УФ-м ижурналистхэм я Союз исекретарэу Роман Серебрянэм зэхищэгъэ семинарыр гъэшIэгъоныгъ. АР-м и Къэралыгъо программэу «Лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэр ыкIи патриотическэ пIуныгъэр» зыфиIорэм ар къыдыхэлъытагъ. Пшъэрылъэу зыфагъэуцужьы­хэрэр зэшIохыгъэхэ хъуным, къэбар жъугъэм иамалхэм ясайт­хэм къарыхьэрэ къэбархэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоныным фэшI анахьэу анаIэ зытырагъэ­тын фаехэм Р. Серебрянэр къатегущыIагъ. Шъхьэихыгъэ зэдэгущыIэгъум илъэхъан журналистхэм къатыгъэ упчIэхэм джэуапхэр къаритыжьыгъэх.

Мы мэфэ дэдэм къэралыгъо корпорациеу «Росатомым» иIахьзэхэлъ обществэу «НоваВинд» зыфиIорэм жьыбгъэкIэ Iоф зышIэрэ паркэу ыгъэпсырэм пресс-турым хэлажьэхэрэр щыIагъэх, ар гъэ­цэкIагъэ зэрэ­хъурэр зэрагъэлъэгъугъ. Шъугу къэдгъэкIыжьын, непэрэ мафэм ехъулIэу пстэумкIи мыщ инвестициеу халъхьагъэр сомэ миллиард 23-рэ фэдиз мэхъу. Жьыбгъэм ыкIуачIэкIэ Iоф зышIэщт парк анахь инэу Урысыем итым ишIын ыкIэм фэкIуагъ. Энергетическэ пкъыгъо 60 МВт 2,5-рэ зым илъэшыгъэу псэуа­лъэм щагъэуцущтых, непэрэ мафэм ехъулIэу нахьыбэр шIыгъахэ. Мы проектым изэшIохын республикэм ифедэ хэлъ, сыда пIомэ икIэрыкIэу къызфагъэзэжьырэ энергетикэм ихэхъоныгъэ амал къытыщт шъолъырым энергием ылъэныкъокIэ фэныкъоныгъэу иIэхэр ригъэкъужьынхэмкIэ.

Республикэм къэкIогъэ хьакIэхэм ашIогъэшIэгъоныгъ ыкIи ягуапэу еплъыгъэх КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым адыгэ лъэпкъ шъуашэм икъэгъэлъэгъо­нэу щызэ­хащагъэр. Журналистхэм анэмыкIэу ащ хэлэжьагъэх АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, УФ-м ижурналистхэм я Союз исекретарэу Роман Серебрянэр, мы организацием икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Бзэджэжъы­къо Абрек, культурэм иIофы­шIэхэр, нэмыкIхэри. Къэгъэлъэ­гъоным исценарие зэхэзыгъэуцуагъэр Адыгеим изаслуженнэ журналистэу Тэу Замир, зезыщагъэр журналистэу, орэдыIоу Биданэкъо Замир.

Тилъэпкъ ишъуашэ идэхагъэ, ащ тарихъэу пылъыр, ижъыкIэ адыгэхэм шэн-хэбзэ дахэу ахэ­лъыгъэхэр театрализованнэ шIыкIэм тетэу къагъэлъэгъуагъ ыкIи орэдымрэ къашъомрэ абзэкIэ къыраIотыкIыгъ культурэм иучреждениеу «Ошъад» зыфиIорэм иартистхэм. Къэзэрэугъоигъэхэр ахэм бэрэ Iэгу афытеуагъэх, афэрэзагъэх.

Iофтхьабзэм икIэух журналистикэм ылъэныкъокIэ гъэхъэ­гъэшIу зиIэ нэбгырэ заулэмэ афэгушIуагъэх, Урысыем и журналистхэм я Союз и Щытхъу тхылъ ахэм афагъэшъошагъ.

Пресс-турым хэлажьэхэрэр нэмыкI чIыпIэхэм ащыIагъэх, шъолъырым хэхъоныгъэу ышIы­хэрэр, ыпэкIэ зэрэлъыкIуатэрэр нэрылъэгъу афэхъугъ. Iофтхьабзэр непэ зэфашIыжьы.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.
Сурэтхэр А. Iэшъынэм тыри­хыгъэх.