Дзэ къулыкъур зыхьыщтхэм япчъагъэ къыщыкIэрэп

Бжыхьэ дзэ дэщыгъор чъэпыогъум и 1-м Адыгеим щырагъэжьагъ ыкIи ар тыгъэгъазэм и 31-м нэс кIощт. Апэрэ купыр чъэпыогъум и 18-м гъогу техьащт.

Iофтхьабзэр республикэм зэрэщылъыкIуатэрэм, федеральнэ гупчэм къафигъэуцугъэ пшъэ­рылъыр гъэцэкIэгъэнымкIэ Iофыгъохэу зэшIуахыхэрэм, шэпхъакIэу къыхэхьагъэхэм зыщатегущыIэгъэхэ пресс-конференцие Адыгэ Республикэм идзэ комиссариат зэхищагъ.

Ащ хэлэжьагъэх дзэ комиссариатым ипащэу Александр Авериныр, кIалэхэм ядэщынкIэ ыкIи ягъэхьазырынкIэ отделым ипащэу Алексей Санташовыр, дзэ-врачебнэ комиссием ипащэу Руслан Мамаевыр, район дзэ комиссариатхэм япащэхэр, къэ­барлъыгъэIэс амалхэу респуб­ликэм итхэм ялIыкIохэр.

Александр Авериным пресс- конференциер къызэIуихызэ, мы илъэс зэкIэлъыкIохэм дзэм къулыкъур щызыхьы зышIои­гъо ныбжьыкIэхэм япчъагъэ къызэрэщымыкIэрэр къыхигъэщыгъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, къулыкъур зыхьынэу къызытефэхэрэ нэбгырэ 2661-рэ фэдизмэ бжыхьэм къяджэщтых, ау мы уахътэм ехъулIэу ахэм ащыщэу 343-мэ джыри макъэ арагъэIун алъэкIыгъэгоп. УФ-м ухъумэнымкIэ и Министерствэ иунашъокIэ Адыгеим щыщ ныбжьыкIэ 610-мэ къулыкъур ахьыщт, хабзэ зэрэхъу­гъэу, ахэр чIыпIэ зэфэшъхьаф­хэм ащэщтых, нэбгырэ 325-р Къыблэ дзэ округым агъэкIощт.

Адыгэ Республикэм ишъо­лъыр медицинэ комиссии 9-у Iоф щызышIэщтым ныбжьыкIэу дзэм ащэщтхэм япсауныгъэ изытет ауплъэкIущт. Руслан Мамаевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, аужырэ илъэситIур пштэмэ, яп­сау­ныгъэ нахьышIу хъугъэ ыкIи процент 75,4-м къулыкъу ыхьын ылъэкIыщт. Арэу щыт нахь мышIэми, анахь къахагъэщыхэрэ узхэм ащыщэу къупшъхьэ-лъынт­фэхэм япхыгъэм апэрэ чIыпIэр еубыты, ащ ыуж къекIых психикэм изэщыкъон, лъызекIоныр ыкIи кIэтIый узхэр.

Дзэ комиссариатым иIофы­шIэхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, дзэ къулыкъум зыщызыдзыехэрэм япчъагъэ мыгъэ нахь макIэ хъугъэ. АщкIэ зишIуагъэ къакIоу алъытэрэр дзэ-патриотическэ пIуныгъэм ылъэныкъокIэ Iофтхьабзэхэр бэу еджапIэхэм ащызэрэзэхащэхэрэр ары.

Дзэ къулыкъум имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным, ныбжьыкIэхэм ар ашIогъэшIэгъоныным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу «Дзэм къулыкъу щызыхьыщтым и Маф» зыфиIорэр мы илъэсым чъэпыогъум и 24-м зэхащэщт. Ар мэфэкI шIыкIэм тетэу рагъэ­кIокIыщт. ГъэцэкIэкIо хабзэм иорганхэм, чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьыпIэхэм ялIыкIохэр, дзэм иветеранхэр, къэшъокIо куп­хэр, къулыкъум ащэщтхэм яIа­хьыл­хэр хэлэжьэщтых.

Дзэ дэщыгъо кампаниер Адыгеим сыдигъуи зэрифэшъуа­шэу зэрэщызэхащэрэр респуб­ликэ комиссариатым ипащэ къыIуагъ. Хабзэ зэрэхъугъэу, мы илъэсым ибжыхьэ дзэ дэщы­гъуи шапхъэхэм адиштэу зэрэрагъэкIокIыщтыр, пшъэрылъэу къафагъэуцугъэхэр шIокI имыIэу зэрагъэцэкIэщтхэр кIигъэтхъыгъ.

Нэужым журналистхэм упчIабэ къатыгъ. Ахэр анахьэу зыфэ­гъэхьыгъагъэхэр къулыкъум зы­­щызыдзыехэрэм зэрадэзе­кIохэрэр, мыгъэ кIэу дзэ дэщыным къыхэхьагъэхэр, ныбжьыкIэхэм япсауныгъэ изытет адрэ илъэсхэм зэратекIырэр, чIыпIэу зыдэкIощтхэр ежь яшIоигъоны­гъэкIэ къыхахынхэ алъэкIымэ, нэмыкIхэри. Дзэ комиссариатым иIофышIэхэм игъэкIотыгъэ джэ­уапхэр упчIэхэм къаратыжьы­гъэх.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.