ШIэжьыр гъэпытэгъэным фэгъэхьыгъэ Iофтхьабз

Проектэу «Тлъапсэ къэтыухъумэн» зыфиIорэр Адыгеим щагъэцакIэ. Илъэсэу икIыгъэм Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэщакIо фэхъуи, а Iофтхьабзэр щыIэныгъэм щыпхыращэу рагъэжьагъ.

Урысые географическэ обществэм и Адыгэ шъолъыр къутам ары мыщ епхыгъэ Iоф­хэр зэшIозыхыхэрэр. ГуфакIохэм ядвижениеу «Тлъапсэ къэтыухъумэн» зыфиIорэр, къутырэу Суповскэм щызэхащэгъэ дзэ-патриот клубэу «ШIэжьыр» хэла­жьэхэзэ, псэупIэу Инэм ки­лометрэ 35-кIэ пэIудзыгъэу мэзым лъыхъон IофшIэн ща­гъэцэкIагъ.

Ащ ишIуагъэкIэ советскэ дзэкIолIхэр, ахэм партизанхэри ахэтыгъэх, зыщагъэтIылъыгъэхэ чIыпIэ заулэ къыхагъэщын алъэ­кIыгъ. КIэлэеджакIохэмрэ общественнэ Iофтхьабзэхэм язэшIохын фэгъэзэгъэ цIыфхэмрэ а чIыпIэр аукъэбзынэу агу къэкIыгъ. Джащ тетэу чъэпыогъум и 6-м игъэкIотыгъэ патриотическэ Iофтхьабзэр агъэцэ­кIагъ. Мыщ хэлэжьагъэх Адыгэ РеспубликэмкIэ Урысые народнэ фронтым хэтхэр, чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащыкIогъэ Iэшэ зэIуупIэныгъэхэм яветеранхэм я Ассоциацие, джащ фэдэу зигугъу къэтшIыгъэ къутырым щызэхащэгъэ дзэ-патриот клубэу «ШIэжьым» хэтхэр, гуфакIохэр, лъыхъо отрядэу «Кубанский плацдарм» зыфиIорэм анахь чанэу хэлажьэхэрэр.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан, 1942-рэ илъэсым, Раиса Толстовам блэнагъэ зэрихьэгъагъ. Илъэс 20 зыныбжь медсестрау партизан отрядэу «Красногвардейцэм» хэтыгъэм партизан отрядыр псаоу къэнэным пае щэм зыпэIуидзи, къауIэгъагъ, нэужым гъэр хъугъагъэ. Чэщ-мэфитIо ащ хьазаб рагъэлъэгъугъ, ау сыд фэдизэу къин ыщэчыгъэми, партизан отрядыр зыдэщыIэ чIыпIэр ариIуагъэп. АукIыным ыпэкIэ бэнэу зыдалъхьащтыр ежь-ежьырэу ащ рагъэтIыгъагъ. Клубэу «ШIэжьым» ипащэу, лъыхъон IофхэмкIэ Урысые обществэм и Адыгэ къутамэ хэтэу Иван Портноим ащ фэгъэхьыгъэу къафиIотагъ.

Мы Iофтхьабзэм илъэхъан кIэлэеджакIохэм саугъэтыр агъэлагъ, а чIыпIэр аукъэбзыгъ, къэгъагъэхэр агъэтIысыгъэх. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэр къызщыдахыгъэм ия 75-рэ илъэс ипэгъокIэу кипариситIу а чIыпIэм щагъэтIысыгъ.