33-рэ хэлажьэ

Я 21-рэ мэкъумэщ къэгъэлъэгъонэу «Дышъэ бжыхь» зыфиIорэр непэ Москва къыщызэIуахыгъ, чъэпыогъум и 12-м нэс кIощт. УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ар илъэс къэс зэхещэ.

Урысыем имэкъумэщ отраслэ ихъызмэтшIапIэхэм алэжьырэмрэ къыдагъэкIырэмрэ якъэ­гъэлъэгъон анахь иныр, зэрэхабзэу, ВДНХ-м щэкIо. Мыгъэ темэ шъхьаIэу ащ изэхэщакIохэм къыщыхагъэщы къуаджэм хэхъо­ныгъэ егъэшIыгъэныр.

БлэкIыгъэ илъэсым къэгъэлъэгъонхэм Урысыем исубъект 60-мэ ямэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэр, IэкIыб къэрал 15-мэ яагропромышленнэ компание­шхохэр хэлэжьагъэх. Мыгъи а пчъагъэм къыщыкIагъэп.

«Дышъэ бжыхьэм» илъэсыбэ хъугъэу Адыгеири хэлажьэ. Мыгъи АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат зипэщэ лIыкIо купыр ащ кIуагъэ. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэрэщытаIуагъэмкIэ, муниципальнэ образованиехэм зэкIэми арыкIыгъэхэу мэкъумэщ хъызмэтшIэпIэ 33-рэ хэлажьэ. Адыгэ къуаер, адыгэ щаир, адыгэ щыгъур продукциеу къыщагъэлъэ­гъощтхэм апэ итых. Ахэм ямызакъоу, республикэм ибжьахъо­хэм, хьалыгъугъажъэхэм, IэшIу- IушIушIхэм япродукцие, тисад­лэжьхэм, тичIыгулэжьхэм яп­хъэшъхьэ-мышъхьэхэмрэ хэтэрыкIхэмрэ, тыгъэгъэзэ дагъэр, кIэлэцIыкIухэм апае шхынэу, сок зэфэшъхьафэу къыдагъэкIы­хэрэр, нэмыкIыбэхэри Адыгеим къэгъэлъэгъоным хегъэлажьэх.

ХЪУТ Нэфсэт.