ШIуагъэ зыпари къыздахьырэп

Сектэхэм язэгъэшIэн пылъ шIэныгъэлэжьэу, ахэм апэшIуекIорэ движениеу Урысыем щызэхащагъэм хэтэу, Право­славнэ Свято-Тихоновскэ гуманитарнэ университетым ипрофессорэу, тхакIоу Александр Дворкиным Адыгеим иапшъэрэ еджэпIитIумэ ястудентхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Адыгэ къэралыгъо университетыр ары ар зыщыкIуагъэр.

ШIэныгъэлэжьыр апэрэу тиреспубликэ къэкIуагъ. Илъэсыбэ хъугъэу ар дин сектэхэм язэгъэшIэн ыуж ит, ащ пылъ дунэе институтэу «Диалог-центр» зыфиIорэм ивице-президент, общественнэ организациеу «Дин зэфэшъхьафхэм ыкIи сектэхэм язэгъэшIэнкIэ гупчэхэм я Урысые ассоциаций» зыфиIорэм и Президент, УФ-м юстициемкIэ и Министерствэ иэкспертнэ Советэу диным ылъэныкъокIэ уплъэкIунхэр зышIыхэрэм итхьамат. Зэфэхьысыжьэу ышIыгъэхэмкIэ, иеплъыкIэхэмкIэ ныбжьыкIэхэм къадэгощэнэу ары ар къызкIырагъэблэгъагъэр.

Сектэхэм цIыфым зыпари шIуагъэ къызэрэфамыхьырэм пстэумэ апэу ащ къыкIигъэтхъыгъ. КъызэриIуагъэмкIэ, ныбжьыкIэу, кIэлэцIыкIугъом къыхэкIыгъэу, зэхъокIыныгъабэ зищыIэныгъэ къыхэхьагъэу, ау джыри ащ ифэшъуашэу зиакъыл мыуцугъэхэр мы движениехэм нахь ахэщэгъошIу мэхъух. Сектэхэм ялIыкIохэу, нэмыкIхэр ыгъэдэIонхэу пшъэрылъ зиIэхэм нахьыбэу ныбжьыкIэхэр ары къыхахыхэрэр. НахьыпэкIэ урамым цIыфхэр щагъэдэIонхэм ыуж итыщтыгъэхэмэ, непэ интернет социальнэ нэкIубгъохэм ащылъыхъохэу ары профессорым къызэриIуагъэр.

— Сектэм ежь ыгу къэкIыгъэу ишIоигъоныгъэкIэ зыпари хахьэрэп, — къы­Iуагъ Александр Дрокиным. — ГъэпцIагъэкIэ ашъхьэ фимытэу цIыфхэр ахащэ. Ащ илIыкIо шъуапэ къикIыгъэми, сектэм шъухищэн гухэлъ зэриIэр къышъуиIощтэп, шъузэнэцIын, шъудэзыхьыхын предложение гъэшIэгъонхэр къыхьыщтых, зыпари шъумышIэу баи шъухъунэу шъукъы­гъэгугъэщт. Ащ фэдэ зэрэмыхъурэр шъугу пытэу ишъуубытэн фае.

Сектэхэм ялIыкIохэм цIыфхэр агъэ­дэIонхэм пае шIыкIэ зэфэшъхьафэу агъэфедэхэрэм, ахэм дамыхьыхынхэм пае анахьэу анаIэ зытырагъэтын, зы­фэ­сакъынхэ фаехэм нэужым игъэ­кIоты­гъэу къатегущыIагъ, щысэхэр къафихьыгъэх.

Ипэублэ гущыIэ ыуж студентхэм яупчIэхэм джэуапхэр ащ къаритыжьы­гъэх.

ХЪУТ Нэфсэт.