Хэгъэгум имедалитф

Урысыем иныбжьыкIэхэм самбэмкIэ якIэух зэнэкъокъу Новороссийскэ щыкIуагъ. Илъэс 15 – 16 зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэхэр бэнэпIэ алырэгъум щызэIукIагъэх.

Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ зыщызыгъасэхэрэм медали 5 къыдахыгъ. Пшъа­шъэхэм язэIукIэгъухэм Екатерина Соловьевам, кг 70-м къехъу, дышъэр къащыдихыгъ. Купым бэнэкIо 21-рэ щызэнэ­къокъугъ.

— Екатерина Соловьевам бэнэгъуи 5 иIагъ, — къытиIуагъ Адыгеим икомандэ зэIукIэгъухэм афэзыгъэхьазырыгъэмэ ащыщ тренерэу ГуIэтыжь Хъалидэ. —Екатеринэ IэпэIэсэныгъэ ин къы­гъэлъэгъуагъ, гугъэ аримытэу ябэныгъ. Лъэустэнхьаблэ зыщызыгъэсэрэ пшъашъэм, ащ итренерэу Нэныжъ Байзэт тагъэгу­шIуагъ. «Спортым гъэхъагъэу щысшIыгъэр Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэ фэсэгъэхьы», — къыIуагъ Екатерина Соловьевам.

Европэм изэнэкъокъоу тыгъэгъазэм и 6 – 9-м Ригэ щыкIощтым Е. Соловьевар хэлэжьэщт.

КIалэхэм язэIукIэгъухэри гъэшIэгъоныгъэх. Гъомлэшк Анзор, кг 46-рэ, ятIонэрэ чIыпIэр хэгъэ­гум къыщыдихыгъ, тренерыр Гъомлэшк Алый. Кобл Рэмэзани кг 46-рэ къэзыщэчыхэрэм янэ­къокъугъ, джэрзыр къыдихыгъ. Тренерхэу Джарымэкъо Рустамрэ Джарымэкъо Нурбыйрэ нарт шъаор агъасэ.

Нащ Расул, кг 55-рэ, тыжьыныр къыдихыгъ, Джарымэкъохэу Рустамрэ Нурбыйрэ агъасэ. Хьа­къуй Амир, кг 66-рэ, джэрзыр къы­хьыгъ, тренерэу Гъомлэшк Алый ипащ.
— Новороссийскэ щыкIогъэ зэнэкъокъум бэнэкIо 700-м на­хьы­бэ хэлэжьагъ, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм самбэмкIэ испорт еджапIэ ипащэу, спортымкIэ дунэе класс зиIэ мастерэу Делэкъо Адамэ. — Адыгеим ибэнакIохэм гуетыныгъэ ин къыз­хагъэфагъ. ЗэкIэ тиспортсменхэм, тренерхэм гъэхъагъэу ашIыгъэр республикэм имэфэкI фагъэхьы. Зэнэкъокъум Адыгэ Республикэм ибыракъ лъагэу щытIэтыгъ, дгъэ­быбэтагъ.