Тын лъапIэхэмкIэ къыхагъэщыгъэх

Адыгеим щыпсэухэрэм ащыщэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щытхъуцIэхэмкIэ, тын зэфэшъхьафхэмкIэ къыхи­гъэщыгъэхэм ахэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэмрэ бгъэхалъхьэхэмрэ аратыжьыгъэх.

Парламентым и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм ащ фэ­гъэхьыгъэ зэхахьэр къызэIуихызэ, пстэумэ апэу республикэм и МафэкIэ къафэгушIуагъ.

— Адыгеим республикэ статус иIэ зыхъугъэм ыуж илъэс 28-рэ тешIагъ, — къыIуагъ ащ. — А илъэсхэм зэхъокIыныгъэшIоу фэхъугъэхэр, хэхъоныгъэу ышIыгъэхэр зэкIэми тинэры­лъэгъух. А зэпстэумэ шъо шъуи­Iахьышхо зэрахэлъыр къыхэзгъэщы сшIоигъу. Псауныгъэ пытэ шъуиIэу тапэкIи ащ тетэу шъу­лъыкIотэнэу сышъуфэлъаIо.

Идепутат пшъэрылъхэр щытхъу хэлъэу зэригъэцакIэхэрэм, законихъухьан Iофым иIахьышхо зэрэхилъхьэрэм афэшI Пар­ламентым итын анахь лъапIэу, тамыгъэу «Закон. Пшъэ­рылъ.ЦIыфыгъ» зыфиIорэр къы­фагъэшъошагъ Инэм къэлэ псэупIэ коим инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу Нэгъой Аскэр. Адыгеим гъэсэныгъэмкIэ исистемэ илъэсыбэ хъугъэу иIахьышхо зэрэхилъхьэрэм фэшI а тамыгъэ дэдэр къыфагъэшъошагъэу къыратыжьыгъ АР-м гъэсэныгъэмкIэ ыкIи шIэныгъэмкIэ иминистрэ игуадзэу Надежда Кабановам.

Хэбзэихъухьан Iофым ыкIи гъэсэныгъэм исистемэу илъэсы­бэ хъугъэу зыщылажьэрэм иIа­хьэу ахилъхьэрэм апае Къэ­ра­лыгъо Советым — Хасэм и Щытхъу тхылъкIэ къыхагъэщыгъ ащ идепутатэу, селоу Красно­гвардейскэм игимназиеу N 1-м идиректорэу Былымыхьэ Иринэ.

Джащ фэдэу хэбзэихъухьан Iофэу зыфэгъэзагъэхэм пшъэ­рылъэу къафигъэуцухэрэр чанэу зэрагъэцакIэхэрэм ыкIи шъхьадж лъэныкъоу Iоф зыщишIэрэм гъэхъагъэу щишIы­гъэхэм, республикэм ихэхъо­ныгъэхэм яIахьэу халъхьэрэм афэшI Парламентым ирэзэныгъэ тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэх ащ и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр, депутатхэу Юрий Гороховыр, Джэстэ Вячеслав, Зыхьэ Зураб, Евгения Дьячковар, Мамхыгъэ Азэмат, ШъэоцIыкIу Схьатбый, Алла Чернышевар, нэмыкIхэр.

Джащ фэдэу гъэсэныгъэм, медицинэм, культурэм, мэкъу­мэщ хъызмэтым, хьыкум системэм, нэмыкI лъэныкъохэм ащылажьэхэрэм ащыщхэри Пар­ламентым ирэзэныгъэ тхылъхэмкIэ къыхагъэщыгъэх. Ахэм ащыщых Кощхьэблэ районым ихьыкум участкэу N 1-м исудьяу Андырхъое Анжелэ, культурэмкIэ Тэхъутэмыкъое районым и Унэшхо иIофышIэу АкIэгъу Азидэ, дэеу зылъэгъурэ ыкIи зэхэзыхырэ кIэлэцIыкIухэр зычIэсхэ Адыгэ республикэ еджэпIэ-интернатым ипащэу Роман Чумаковыр, ащ игуадзэу МэщлIэкъо Адам, кад­рэхэмкIэ испециалистэу Кос­тэкъо Саидэ, Теуцожь районымкIэ къуаджэу Очэпщые игурыт еджапIэу N 9-м икIэлэегъаджэу Пщыдатэкъо Мырыет,

щэм хэшIыкIыгъэ гъомылап­хъэхэр къыдэзгъэкIырэ комбинатэу «Адыгейский» зыфиIорэм ипащэу Шъхьэлэхъо Руслъан, Мыекъуапэ икIэлэцIыкIу поликлиникэ имедсестрау Людмила Яремчук, нэмыкIхэри.

Адыгеим и Парламент иIофы­шIэхэу Къыблэ парламентхэм я Ассоциацие и Щытхъу тхылъхэр къызфагъэшъошагъэхэми мы зэхахьэм щаратыжьыгъэх.

Сурэтыр Виталий Шепталенкэм тырихыгъ.