Сомэ миллион 15 фэдиз пэIуагъэхьащт

Федеральнэ программэу «Къоджэ псэупIэхэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэхэр ашIынхэр» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ Iоф­тхьабзэхэм ягъэцэкIэн мы илъэсым Адыгеим сомэ миллион 14,6-рэ щыпэIуагъэхьанэу агъэнафэ.


А мылъкум щыщэу сомэ миллиони 9,9-р – федеральнэ гупчэм, миллион 1,1-р – республикэм, миллиони 3,6-р – муни­ципалитетхэм ябюджетхэм къатIупщыщтых.

Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, программэм къыдыхэлъытагъэу, непэрэ мафэм ехъулIэу газрыкIопIэ зэхэкIыпIэхэм яшIын ащаухыгъ Джэджэ районым ит станицэу Дондуковскэм, Мыекъопэ районым икъу­тырэу Темыр-КъокIыпIэ Садымрэ поселкэу Табачнэмрэ. Мыщ фэдэ псэуалъэм игъэпсын епхыгъэ IофшIэныр Мыекъопэ районым ит къуаджэу Мэфэхьаблэ щылъагъэкIуатэ. 2020-рэ илъэсым газрыкIопIэ зэхэкIыпIэм ишIын Кощхьэблэ районым икъутырэу Игнатьевскэм щаухын гухэлъ щыI.