ПсынкIэу уегъэгупшысэ

Адыгэ Республикэм шахматхэмкIэ изэнэкъокъу бзылъфыгъэхэри, хъулъфыгъэхэри хэлэжьагъэх. ЗэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу Мыекъуапэ щыкIуагъэх.

«Блиц» зыфиIорэ зэнэкъокъум хэхьэрэ ешIэгъур такъикъищэ макIо, кощыгъо пэпчъ нэгъэупIэпIэгъуи 2 къафыхагъахъо. Респуб­ликэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет зэIукIэгъу­х­эр зэхищагъэх, нэбгырэ 19 хэлэжьагъ.

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу Александра Ильинам очкоуи 6 къыщихьи, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Мария Пивоваровам очкоуи 5,5-рэ ригъэкъуи, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Юлия Дубинскаям очкоуи 5,5-рэ къыхьыгъ, ащ ящэнэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу Григорий Барановым очкоуи 10 къыщихьыгъ, апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Хьагъур Нухьэ очкоуи 9 иIэу ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. ГъукIэлI Долэтбый очкоуи 8 къыхьыгъ, ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ.

ЗэхэщакIохэм ащыщхэу Долэ Долэтбый, Николай Удовиченкэм, Евгений Погребноим, нэмыкIхэм къызэраIуагъэу, псынкIэу угуп­шысэным, хэкIыпIэ тэрэзхэр къэбгъотынхэм афэшI шахматхэм шIуагъэу къахьырэр макIэп. КIэлэцIыкIухэри зыныбжь хэкIотагъэ­хэри ягуапэу зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Республикэм и Мафэ фэгъэ­хьыгъэ зэнэкъокъум хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыщыдэзыхыгъэ­хэм афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.