Парламентыр икIэщакIоу…

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр студентхэмрэ аспирантхэмрэ ахъщэ IэпыIэгъоу аратырэм хэбзэIахьыр аха­мыгъэкIыным фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм джырэблагъэ кIэтхагъ.

Мыщ фэдэ зэхъокIыныгъэхэр Урысые Федерацием хэбзэ­IахьхэмкIэ и Кодекс фэшIыгъэн­хэм кIэщакIо фэхъугъэр АР-м и Парламент идепутатхэр ары. Студентэу чIыпIэ къин ифагъэм лъэIу тхылъ къытхымэ, ащ къы­пкъырыкIыхэзэ, федеральнэ бюджетым къыхэхыгъэу ахъщэ IэпыIэгъу ратынэу хэбзэгъэуцугъэм къыщыдэлъытагъ. Ар стипендиехэм апае фондэу фе­деральнэ бюджетым щагъэнэфагъэм ипроцент 25-рэ фэдизын фае. Ау ащ, Кодексым зэритхагъэм тетэу, хэбзэIахьыр хагъэкIы.

Очнэ шIыкIэм тетэу апшъэрэ ыкIи гурыт профессиональнэ еджапIэм щеджэрэ студентэу чIыпIэ къин ифагъэм зэтыгъоу ратырэ ахъщэ IэпыIэгъоу ар зэрэщытыр къыхагъэщызэ, социальнэу анахь мыухъумагъэ­хэм, студентхэри ахэм ащыщых, зэрадеIэхэрэм хэбзэIахьыр хахыжьыныр мытэрэзэу тидепутатхэм алъытагъ. Ащ къы­пкъырыкIыхэзэ, хэбзэIахьхэр зыхамыхырэ купым мы Iэпы­Iэгъури хэлъытэгъэным фэгъэ­хьыгъэ зэхъокIыныгъэ УФ-м хэбзэIахьхэмкIэ и Кодекс фэшIыгъэным фэгъэхьыгъэ джэ­псалъэкIэ УФ-м ФедерациемкIэ и Совет и Федеральнэ ЗэIукIэ и Тхьаматэу Валентина Матвиенкэмрэ УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэу Вячеслав Володинымрэ зафагъэзэгъагъ.

УФ-м и Къэралыгъо Думэ и Тхьаматэ игуадзэу, фракциеу «Единэ Россием» хэтэу Ирина Яроваям зэкIэмэ апэу ащ фэдэ зэхъокIыныгъэр игъо дэдэу ылъытагъ, ащ ипхырыщыни лъэшэу Iоф дишIагъ. ЫпэрапшIэу политическэ партиеу «Единэ Россием» икоординационнэ Со­ветэу законихъухьан Iофым фэгъэзагъэр хэплъэнэу зако­нопроектыр фигъэхьыгъ. Нэ­ужым хэбзэIахьхэмкIэ федеральнэ къулыкъури, финанс­хэмкIэ УФ-м и Министерстви хигъэплъагъэх. Ахэм зэкIэми Адыгеим и Парламент идепутатхэр кIэщакIо зыфэхъугъэхэм къыдырагъэштагъ.

Ахэм ауж УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэр тегущы­Iагъэх ыкIи ящэнэрэ еджэгъумкIэ хэбзэгъэуцугъэр аштагъ. 2020-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу ащ кIуачIэ иIэ хъущт. Ащ къыщыублагъэу студентхэмрэ аспирантхэмрэ ахъщэ IэпыIэгъоу аратырэм хэбзэIахьыр хамыгъэкIэу афатIупщынэу рагъэжьэщт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр

ХЪУТ Нэфсэт.