Лъэпкъ культурэм икъэухъумэн

Культурэм икъэухъумэн, икъэIэтын, ихэгъэхъон Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемрэ культурэмрэкIэ ифакультет лъэшэу пылъ. Ар къыхегъэщы мыщ ипащэу Хьамырзэкъо Нуриет.

— Гъэ къэс Iофтхьа­бзэхэр студентхэм, кIэлэ­еджакIохэм апае зэхэтэщэх. Ащ пылъых кIэлэ­егъаджэу Iутхэр, студентхэми бэкIэ ахэм ауж зы­къырагъанэрэп. «Адыгэ диктант», «Бзэ джэгу­кIэхэр», «Олимпиадэхэр адыгабзэкIэ», «Этнографическэ диктант» зыфиIорэ Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлажьэх. Кавказ заом фэгъэхьыгъэ Iэнэ хъурае илъэс къэс ретэгъэкIокIы. Проектэу «Лъа­псэ» зыцIэр гъэмафэм зэхэтщагъ. Адыгэ хабзэр, Адыгэ къэшъуакIэ­хэр, адыгабзэр, фольклорыр, дышъэидэныр ыкIи нэмыкI лъэныкъохэр ащ къызэлъиубытыщтыгъэх, — къыIуагъ деканым.

ГъэрекIо диплом плъыжь­кIэ университетыр къэзыухыгъэхэм факультетым икафедрэ IэнатIэ-хэр щагъотыгъэх. Тхьаркъохъэ Нэфсэтрэ Трапизонян Вио­леттэрэ лаборанткэх. Нэфсэт мыгъэ нэбгырэ 25-у факультетым къы­чIэхьагъэхэр ригъэджэщтых.

— Джыри еджапIэм сызычIэсым ныдэлъфы­бзэм лъэшэу ­сыфэщэгъагъ, ар къызысэухым теубытагъэ хэлъэу мы фа­культетым сыкъычIэхьагъ. Еджэгъу илъэситфыр псын­­кIэу чъагъэ, джы не­пэрэ мафэм тыбзэ, тикультурэ ихэгъэхъон сыпылъ, — къыIуагъ Нэфсэт.

Адыгабзэм, хабзэм, тхакIэм, зекIуакIэхэм язэгъэшIэн нэмыкI лъэпкъ щыщ студентхэри лъэшэу пылъых. АшIогъэшIэгъон, сыда пIомэ ахэри Кавказым щэпсэух. Ахэм ащыщ Трапизонян Виолетти.

— Сызщыпсэурэ рес­публикэм ихъишъэ сэшIэ, ыбзэ зэзгъэшIэнэу сы­фаеу мы факультетым сыщеджагъ. Джы адыга­бзэр къызгурэIо, сэтхэшъу ыкIи тэкIу сырэгущыIэ, — къыIуагъ ащ.

Студенхэр зыщеджэрэ псэуалъэр жъы хъугъэ, зыкIэрыс столхэм, пхъэн­тIэкIухэм бэ аныбжьыр. Ау ар япэрыохъоп абзэ фэщэгъэнхэмкIэ, адыгэ хабзэр ухъумэгъэным пы­лъынхэмкIэ, хъишъэу блэ­кIыгъэр зэрагъэшIэнымкIэ. Зы унагъом исхэм афэдэхэу зэгурэIох, зэдеIэжьых, зэпэгъокIых.

Хьабый Пщымаф.
АКъУ-м истудент.