КIэлэегъаджэхэр агъэшIуагъэх

КIэлэегъаджэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние тыгъуасэ щыкIуагъэм хэлэжьагъ ыкIи зисэнэхьат мэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Iофтхьабзэм къеблэгъагъэх Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Ас­лъан, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, муниципалитетхэм япащэхэр, общественнэ организациехэм ялIыкIохэр, кIэлэегъэджэ сообществэр, нэмыкIхэри.

Адыгеим и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къышIызэ, шъолъырым Iоф щызышIэрэ кIэлэегъаджэхэм, ветеранхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ. ТищыIэныгъэ гъогу тытезыщэхэрэ, тезыгъаджэхэрэ ыкIи тызыпIухэрэ, зисэнэхьат шIу зылъэгъурэ кIэлэегъа­джэхэм тазэрафэразэр ятIонымкIэ непэрэ мафэр амалышIоу зэрэщытыр хигъэунэфыкIыгъ. КIэлэцIыкIу пэпчъ сэнаущыгъэу хэлъымкIэ зыкъызэIуихыным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэм кIэлэегъаджэхэм, кIэлэпIухэм яIахьышхо зэрэхэлъыр, ащ къы­хэкIыкIэ гъэсэныгъэм исистемэ къэралыгъомкIэ сыдигъуи анахь шъхьаIэу зэрэщытыщтыр респуб­ликэм ипащэ къыIуагъ.

— Ныбджэгъу лъапIэхэр, кIэлэегъэджэ IофшIэным иветеранхэр, шъуимэфэкI мафэкIэ сышъуфэгушIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ. — Мы сэнэхьатым зищыIэныгъэ езыпхыгъэхэм яIофшIэн хэшIыкIышхоу фыряIэм ишIуа­гъэкIэ къыткIэхъухьэрэ лIэуж­хэм шIэныгъэ куухэр зэрагъэ­гъотынхэ, щыIэныгъэмкIэ ящы­­кIэгъэщт сэнэхьатым феджэнхэ амал яI. Гъэсэныгъэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, кIэлэегъаджэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным афэшI къэралыгъом, республикэм непэ щашIэрэр бэ. Iофхэм язытет нахьышIу хъуным фэIорышIэ мыщ фытегъэ­псы­хьэгъэ лъэпкъ проектхэм ягъэ­цэкIэн. Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм ащыщ мы илъэс благъэ­хэм гъэсэныгъэм ылъэныкъо­кIэ къэралыгъо анахь дэгъуи­пшIымэ Урысыер ащыщ хъуныр. Ар зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэным тыпылъыщт. Непэ республикэм еджапIэхэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэр щытэгъэцэкIэжьых ыкIи щытэшIых, ящыкIэгъэ оборудованиякIэр аIэкIэтэгъахьэ, шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъэсэныгъэ ыкIи къэбарлъыгъэIэс амалхэр ащытэгъэфедэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтыр кIэлэегъэджэ ныбжьыкIэхэм ягъэхьазырын ары. Ащ дакIоу мы сэнэхьатым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэр социальнэу ухъумэгъэнхэм, обществэр ыкIи къэралыгъор IэпыIэгъу афэхъуным мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэфыкIыгъ.

— Республикэм гъэсэны­гъэмкIэ исистемэ, шъолъырым ыкIи къэралыгъом зэрэпсаоу хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ шъуигъэхъагъэхэм, шъуиIоф­шIэн шъукъызэрекIуалIэрэм мэхьанэшхо зэряIэм щэч хэлъэп. Ащ къыхэкIыкIэ кIэлэегъаджэм щыIэныгъэм чIыпIэу щиубытырэм, ежь пшъэ­дэкIыжьэу ыхьырэми ахэхъо. Лъытэныгъэ зы­фэтшIырэ тикIэлэегъаджэхэр! ШъуимэфэкIкIэ джыри зэ сыгу къыз­деIэу сышъуфэгушIо. Творческэ гъэхъагъэхэр шъушIыхэзэ джыри нахь лъэгэпIэ инхэм шъуанэсынэу, ежъугъаджэ­хэрэм шъуарыгушхон амал, псауныгъэ пытэ ыкIи щыIэкIэшIу шъуиIэнэу сышъуфэлъаIо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ.

2019-рэ илъэсым зэхащэгъэ зэнэкъокъум изэфэхьысыжьхэм адиштэу, IофшIэнымкIэ гъэхъэ­гъэшIу зиIэ кIэлэегъэджэ анахь дэгъухэу къыхахыгъэхэ Галина Аветисовам, Надежда Бородкинам, КIэсэбэжъ Людмилэ афэгушIуагъэх, АР-м и ЛIышъхьэ и Дипломрэ сомэ мин 200 зырыз­рэ шIухьафтынэу афагъэшъошагъэх. Джащ фэдэу зэнэкъо­къум илауреат хъугъэ нэбгыри 6-мэ дипломхэр ыкIи сомэ мин 50 зырыз хъурэ ахъщэ шIухьафтыныр къалэжьыгъэх.

Владимир Нарожнэм гущыIэр зештэм, АР-м и Парламент идепутатхэм ацIэкIэ зисэнэхьат мэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъ. АР-м и Парламент ирэзэныгъэ тхылъ нэбгырэ заулэмэ аритыжьыгъ.

КIэлэегъэджэ сэнэхьатым зищыIэныгъэ гъогу езыпхыгъэ пстэуми гущыIэ дэхабэ къафи­Iуагъ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэ­ныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур. «УФ-м пIуныгъэмкIэ ыкIи просвещениемкIэ иIофышIэ гъэшIуагъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр къэзылэжьыгъэхэм пащэр афэгушIуагъ, ар къэзыушыхьатырэ удостоверениехэр аритыжьы­гъэх.

Тиансамблэ цIэрыIоу «Налмэсым», республикэм икIэлэцIыкIу творческэ купхэм къатыгъэ концертым мэфэкI зэхахьэр къыгъэбаигъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.