Къэорэ пкъыгъохэр агъэкIодыгъэх

Тэхъутэмыкъое районым ит псыутIэм инэпкъ Хэгъэгу зэошхом илъэхъан агъэфедэгъэ лагъымэ къыщагъотыгъ.

Полицием иIофышIэхэм а къэбарыр къазы­IэкIахьэм псынкIэу чIыпIэм нэсыгъэх. Кинолог­хэм хьэхэр ягъусэхэу лагъымэр къызщагъотыгъэ чIыпIэр къаплъыхьагъ. Щынагъоу щыт пкъыгъор амыгъэкIодызэ, пат­руль-постовой къулыкъум иIофышIэхэм чIыпIэр къа­дзыхьагъ.

Росгвардием ишъолъыр ГъэIорышIапIэ испе­циалистхэм зэрагъэу­­нэфыгъэмкIэ, пкъыгъоу къагъотыгъэр Хэгъэгу зэ­ошхом илъэхъан агъэфедэгъэ ла­гъымэу къы­чIэкIыгъ. АР-м хэгъэгу кIоцI Iоф­хэмкIэ и Ми­нистерствэ ипресскъулыкъу къызэритыгъэмкIэ, лагъымэр а чIыпIэм къыща­гъэуагъ.

Мы аужырэ мафэхэм мыщ фэдэ хъугъэ-шIа­гъэхэр Адыгеим ятIонэрэу щагъэунэфы. ГущыIэм пае, Мыекъопэ рай­оным артиллерийскэ топыщэу илъэс 70-м ехъурэ чIыгум хэлъыгъэр къы­щагъотыгъ. Ар хэушъ­хьафыкIыгъэ полигоным къыщагъэуагъ.