Законопроектым тегущыIагъэх

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ физическэ культурэмкIэ, спортымкIэ, зекIонымкIэ ыкIи ныбжьыкIэхэм яIофхэмкIэ и Комитет хэтэу Хьасанэкъо Мурат Адыгеим игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ иобщественнэ организациехэмрэ ялIыкIохэм бэмышIэу зэIукIэгъу адыриIагъ.

— Непэ тызтегущыIэмэ сшIоигъор Федеральнэ законэу «Этил спиртым, шъон пытэхэм, спирт зыхэтхэм якъыдэгъэкIынрэ яIугъэкIынрэ къэралыгъом зэригъэзекIохэрэм, шъон пытэхэр нахь макIэу гъэфедэгъэнхэм яхьылIагъ» зыфиIорэм ия 16-рэ статья зэхъокIыныгъэ­хэр фэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ законопроектыр ары. Общественнэ шхапIэхэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ыкIи (е) ахэм къапэблагъэхэм ахашIыхьагъэхэм (квадрат метрэ 20-м нахь макIэ зэлъызыубытыхэрэм) шъон пытэхэр розничнэу ащащэн фимытхэу гъэнэфэгъэнэу ащ игъо щалъэгъу, — къыIуагъ Хьасанэкъо Мурат.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутат зэIукIэгъум къызэрэщызэхифыгъэмкIэ, мыщ фэдэ законопроектым дэлэжьэнхэм лъапсэ фэхъугъэр Урысые Федерацием ишъолъыр зэфэшъхьафхэм ащыпсэухэрэм мы Iофы­гъомкIэ ятхьаусыхэ тхылъхэр Къэралыгъо Думэм бэу къызэрэIэкIэхьагъэхэр ары. ЦIыфхэр лъэшэу егъэгумэкIых общественнэ шхапIэхэу фэтэрыбэу зэхэт унэхэм ахэтхэм шъон пытэхэр къазэращащэфхэрэм ыкIи ахэр щагухэм, кIэ­лэцIыкIу джэгупIэхэм зэращы­рашъурэм, бырсырхэр къызэрапытаджэрэм, цIыфхэм ярэхьатныгъэ зэраукъорэм.

ЗэIукIэгъум хэлажьэхэрэм къызэра­IуагъэмкIэ, фэтэрыбэу зэхэт унэхэу Ады­геим итхэм общественнэ шхапIэхэу ахэтхэм общественнэ рэхьатныгъэр ащаукъуагъэу агъэунэфыгъэп.

Джащ фэдэу законопроектым предприниматель IофшIэныр къыригъэIыхыщтмэ е къыримыгъэIыхыщтмэ зэрагъэшIэнэу зэIукIэгъум къыщаIуагъ.

— Тинепэрэ зэIукIэгъу къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, цIыфхэр жъугъэу зы­хэлэжьэрэ спортым зегъэушъомбгъугъэ­нымкIэ, цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэ тэрэз яIэнымкIэ хэгъэгуми, республикэми япащэхэм къэралыгъо политикэу пхыращырэм ишIуагъэ къэкIуагъ зигугъу къэтшIыгъэ чIыпIэхэм афэдэхэр Мыекъуа­пи, нэмыкI муниципалитетхэми ащызэхамыщэнхэмкIэ.

ШIуагъэ къытэу зэIукIэгъур кIуагъэ. Адыгэ Республикэм исхэр зыгъэгумэкIырэ IофыгъохэмкIэ ащ фэдэ Iофтхьабзэхэр нахьыбэрэ зэрэзэхащэн фаер ащ хэлэжьагъэхэм къаIуагъ.

Къандор Анзор.
Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ и Къэралыгъо Думэ идепутат иIэпыIэгъу.