Гъогу щынэгъончъэхэм аращагъэх

Зыныбжь имыкъугъэхэр щынэгъончъэу гъогум зэрэщызекIощтхэ шапхъэхэр арагъэшIэнхэм фэшI Мыекъуапэ игурыт еджапIэу N 15-м иублэпIэ классхэм арысхэм пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэ афызэхащагъ.

Ащ икIэщэкIуагъэх Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэмрэ кIэлэцIыкIухэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгеим щыIэ Александр Ивашинымрэ. Мыхэм IэпыIэгъу афэхъугъэх кIэлэегъаджэхэр ыкIи ЮИД-м иотряд.

Пэублэм къэзэрэугъоигъэ­хэм А. Ивашиным шIуфэс къарихыгъ ыкIи щынэгъончъэ зекIоным ишэпхъэ шъхьаIэхэр агу къыгъэ­кIыжьыгъэх. Нэужым кIэлэегъа­джэхэм закъыфигъа­зэзэ, еджа­кIохэр еджапIэм икIыжьыхэу яунэ зэрэкIожьхэрэ гъогум зызэрэщагъэ­псыщт шIыкIэр мафэ къэс агу къагъэ­кIыжьынэу.

НыбжьыкIэ цIыкIухэм бэрэ хэукъоныгъэу гъогум къащыхафэхэрэм ыкIи ахэм апкъ къикIыкIэ хъугъэ-шIагъэу къэхъу­хэрэм полицейскэхэм ягугъу къашIыгъ. Джащ фэдэу гъогум чIыпIэ гъэнэфагъэу зэрыфэнхэ алъэкIыщтхэм зэрэщызекIощтхэ шIыкIэхэр къафаIотагъэх. Ана­хьэу анаIэ зытырарагъэдзагъэр лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм къиныгъоу къащяжэхэрэр, автомобильхэр зэрыкIохэрэ гъогум сакъыныгъэ къызщыхагъэфэнэу зэрэщытыр, ащ фэдэ чIыпIэм игъунэгъоу щыджэгухэ зэрэмыхъущтыр, нэмыкIхэри. ШIокI имыIэу нэфынэр къэзытырэ ныбалъэхэр ащыгъынхэу афагъэпытагъ.

Нэужым гъогурыкIоным ишапхъэхэр зэрагъэцэкIэнхэ фаер къаушыхьатынэу Александр Ивашинри, ЮИД-м иотряд хэтхэри ягъусэхэу урамым техьагъэх. Къыхахыгъэ щынэгъончъэ маршрутым шIэныгъэу агъотыгъэхэр къыщагъэлъэгъуагъ.