Апшъэрэхэм ащыщ хъунэу

Экономикэ политикэмкIэ Координационнэ советэу АР-м щызэхащагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэр ООО-у «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм пхырищырэ инвестиционнэ проектыр ары. АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным ар зэрищагъ.

Мы инвестиционнэ проектым «апшъэрэ»(приоритетный)зыфиIорэ статус етыгъэным зэхэ­сыгъом щытегущыIагъэх. Ащ фэдэ унашъо аштэмэ, проектыр анахь шъхьаIэхэм яспискэ хэ­хьащт ыкIи фэгъэкIотэнэу законым къытыхэрэр фирмэу ар пхырызыщырэм ыгъэфедэнхэ ылъэкIынэу хъущт.

Инвестиционнэ проектым пчэнышъхьэ миних щаIыгъыным телъытагъэхэу фермищ ыкIи пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къыщыдагъэкIынхэу комплекс къыдыхэлъытагъэх. Апэрэ комплексыр Мыекъопэ районым ит поселкэу Трехречнэм щашIы. Шъхьэ мини 2 зыщаIыгъыщт фермэр, ахэм арагъэшхыщтыр зыщашIыщт цехыр ыкIи пчэныщэм хэшIыкIыгъэ гъомылапхъэхэр къызщыдагъэкIыщтхэ завод цIыкIу ащ хэтыщтых. Щэ литрэ мини 6-м къыщымыкIэу зы сменэм агъэфедэным ар тегъэпсыхьэгъэщт. Пчэныщэм хэшIыкIыгъэ йогуртхэр, къое зэфэшъхьафхэр, тхъур, нэмыкIхэр ащ къыщашIыщтых.

Мы уахътэм къакъырхэр ашIых, инфраструктурэр агъэ­псы. Апэрэ пчэн шъхьэ миныр 2020-рэ илъэсым иапэрэ ма­зэхэм Голландием къыращынхэ гухэлъ яI. Советым хэтхэм республикэмкIэ ащ мэхьэнэ ин зэриIэр, экономикэм мымакIэу иIахь къызэрэхилъхьащтыр къы­хагъэщыгъ ыкIи ащ фэдэ статус етыгъэныр игъоу алъытагъ.

ООО-у «Мирный-Адыгея» зыфиIорэм рихьыжьэгъэ проектым ишIуагъэкIэ сомэ миллион 600-м ехъу инвестициеу республикэм иэкономикэ къыхэлъхьагъэ хъущт.

ХЪУТ Нэфсэт.