Адыгэ Республикэм изэнэкъокъу

«Урожаир» анахь лъэш

Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу икIэух ешIэгъу Адыгеим истадион шъхьаIэ чъэпыогъум и 5-м щыкIуагъ.

Адыгэкъалэрэ Тульскэмрэ якомандэхэр зэIукIагъэх. «Урожай» Тульский 2:0-у текIоныгъэр ыхьызэ, Адыгэкъалэ иешIакIохэм ащ икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ — 2:1. Ащ ыуж зэIукIэгъур зыхьыщтыр язэрэмыгъашIэу командэхэр зэнэкъокъухэзэ, Адыгэкъалэ иешIакIохэр нахьыбэрэ апэкIэ илъыщтыгъэх. Пчъагъэм хагъэхъо­нэу чIыпIэшIу ифэщтыгъэх, ау «Урожаим» икъэлэпчъэIутэу Алексей Саяпиным шIокIынхэ алъэкIыгъэп, ухъумакIохэри цыхьэшIэгъоу зэрешIэщтхэм пылъыгъэх.

«Урожаир» ошIэ-дэмышIэу ыпэкIэ лъыкIуати, Адыгэкъалэ икомандэу АСБИР-м икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. ЗэIукIэгъу уахътэр аухынымкIэ такъикъи 10 фэдиз къэнэгъагъэми, «Урожаир» текIоныгъэм нахь зэрэпэблагъэр къэпшIэнэу щытыгъ.

АР-м физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэ игуадзэу Андрей Бородинымрэ республикэм футболымкIэ и Федерацие итхьаматэу Николай Походенкэмрэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэ командэхэм, ешIэкIо анахь дэгъухэу зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъэхэм афэгушIуагъэх. Медальхэр, щытхъу тхылъхэр, нэпэеплъ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.

Тульскэм иешIакIохэм апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ, Адыгэкъалэ щыщхэр ятIонэрэ, Теуцожь районым икомандэ ящэнэрэ хъугъэх.

Алексей Саяпиныр къэлэпчъэIут анахь дэгъу, Хъоткъо Аслъан ухъумакIохэм къахагъэщыгъ, Александр Филипповыр — гупчэм, Тхьаркъохъо Джантэмыр — ыпэкIэ анахь дэгъоу щешIагъэх.

«Урожаим» итренерхэу Александр Вольвач, Алексей Филипповым афэгушIуагъэх.
Къоджэ спортым зызэриушъом­бгъурэр, футбол ешIэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъонымкIэ спорт псэуалъэхэр нахьыбэ зэрэхъухэ­рэр Андрей Бородиным зэхахьэм къыщиIуагъ, ти ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм афэгушIуагъ.