Агу къагъэкIыжьыгъ

Адыгэ Республикэм и Мафэ ипэгъокIэу Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэ зэхащэу хабзэ. Ахэм цIыфыбэ ахэлажьэ ыкIи анахь чанэу ахэтхэр ныбжьыкIэ цIыкIухэр ары.


Ащ епхыгъэу кIэлэцIыкIу купхэр зэхэтхэу зэрэзэращэрэм ипчъагъэ хэхъо.

КъыткIэхъухьэрэ лIэужхэм ящынэгъончъагъэ къэухъумэгъэным фэшI Адыгеим икъэралыгъо автоинспекторхэм мэфэкIым ыпэкIэ къалэм дэт кIэлэцIыкIу творческэ ыкIи къэ­шъокIо купхэм япащэхэм заIуагъэкIагъ.

КIэлэцIыкIу купхэр автобусхэмкIэ зэрэзэращэрэм епхыгъэ шапхъэхэм зэхъокIыныгъэу афашIыгъэм 2019-рэ илъэсым чъэпыогъум и 1-м къыщегъэжьагъэу кIуачIэ иIэ зэрэхъугъэр къэзэрэугъоигъэхэм къафаIотагъ. Джащ фэдэу ахэр зезыщэхэрэм, ягъусэхэм ыкIи зэхэщакIохэм ашIэн фаехэм анаIэ атырарагъэдзагъ.
Урысыем и МВД исайтэу https://гибдд.рф/corp/children-traffic зыфиIорэм зихьэхэкIэ нахь игъэкIотыгъэу къэбарым зыщагъэ­гъозэн зэралъэкIыщтыр араIуагъ.
Iофтхьабзэм хэлэжьэгъэ хьакIэхэм «тхьашъуегъэпсэу» инспекторхэм къараIуагъ.