ШIэныгъэр щыIэныгъэм дештэ

«Единэ Россием и «НыбжьыкIэ Гвардие» икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм кIэлэегъаджэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъухэр зэхещэх.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым и Политехническэ колледж икIэлэегъаджэхэм, студентхэм «НыбжьыкIэ Гвардием» ипащэу, Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу Бэрзэдж Асыет зэIу­кIэгъу адыриIагъ.

Щытхъу ыкIи рэзэныгъэ тхылъхэр зэратыжьыгъэхэм ащыщых колледжым ипащэ еджэн-пIуныгъэ IофхэмкIэ игуадзэу Галина Ковалевар, кIэлэегъаджэхэу Цокъэжъы-
къо Бислъан, Шыу Светланэ, студентхэр.

Мыгу Руслъан, Александр Скрыпник, Артем Макаровыр, Ярослав Приятнэр, Александр Яковлевыр автомобильхэм, тракторхэм, компьютерхэм, лэ­жьыгъэр зэрэIуахыжьырэ ком­байнэхэм, нэмыкIхэм еплъыкIэу афыряIэм, уахътэм диштэу кIэу къыдагъэкIыхэрэм къатегущыIагъэх.

Студентхэм къызэраIуагъэу, еджэным техникэр щыгъэфе­дэгъэнымкIэ гупчэу къызэIуа­хыгъэр щыIэныгъэм епхыгъэу гъэпсыгъэ. НыбжьыкIэхэм лъэныкъуабэ къызэлъаубытызэ сэнэхьатэу къыхахырэм зыфагъэсэным фэшI кIэлэегъаджэхэр IэпыIэгъу афэхъух.

Техникэм изэгъэшIэн дакIоу шэн-хабзэхэм, гъэсэныгъэм, пIуныгъэм яхьылIэгъэ егъэ­джэн сыхьатхэм ямэхьани къыдалъытэ.

Колледжым ипроектнэ-конструкторскэ гупчэ ипащэу Цо­къэжъыкъо Бислъан кIэлэегъэджэ цIэрыIоу А. С. Макаренкэм игупшысэхэр жъы зэрэмыхъухэрэр хигъэунэ­фыкIыгъ. ЦIыфым ипсауныгъэ игъэпытэн, псэолъэшI ыкIи зэхэщэн амалхэм язехьан ямэхьанэ зыкъеIэты. Хэгъэгум, республикэм яэкономикэ изыкъегъэIэтын яIахьышIу халъхьаныр студентхэм япшъэ­рылъэу зыфалъытэжьы, якIэлэегъаджэхэм лъытэныгъэ афашIы.

Сахьидэкъо Нурбый.
Сурэтым итхэр: зэхахьэм хэлэжьагъэхэр.