Чъэпыогъум и 5-р — кIэлэегъаджэм и Маф

Адыгэ Республикэм икIэлэегъаджэхэу, егъэджэн IофымкIэ иветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ — кIэлэегъа­джэм и МафэкIэ тышъуфэгушIо!
ШъуищыIэныгъэ зэшъутыгъэ Iофым обществэмкIэ мэхьанэшхо иI. Шъоры тинеущырэ мафэ лъапсэ фэзышIыхэрэр, республикэми, хэгъэгуми яхэхъоныгъэ фэлажьэхэрэр.

ШIэныгъэ куурэ къулайныгъэ гъэнэфагъэрэ иIэнхэ зэрэфаем нэмыкIэу кIэлэегъаджэм Iофэу зыпылъри, кIэлэцIыкIухэри шIу ылъэгъунхэ фае. Зэчыишхо, IэпэIэсэныгъэ ин зиIэ кIэлэегъаджэхэр яшIэныгъэкIэ зэрадэгуащэхэрэм имызакъоу, рагъаджэхэрэр щыIэныгъэм фагъасэх. ШIэныгъэм идунай хащэхэзэ, ахэр творческэу гупшысэнхэу, яцыхьэ зытелъыжьынэу, цIыфхэм уасэ зыфашIырэ шIуагъэхэр агъэлъэпIэнхэу агъасэх.

ТикIэлэегъэджэ лъапIэхэр, гуетыныгъэ фышъуиIэу Iоф зэрэшъушIэрэм, ныбжьыкIэхэм шъузэрафэгумэкIырэм, Адыгеими, Урысыеми яхэхъоныгъэ шъуиIахьышхо зэрэхэшъушIыхьэрэм афэшI лъэшэу тызэрэшъуфэразэр шъотэIо.

Псауныгъэ пытэ, творческэ гухахъо шъуиIэнэу, шъуисэнэхьаткIэ лъэгэпIэшхохэм шъуанэсынэу, ежъу­гъэджагъэхэм шъуащымыгъупшэнэу, IофышIоу ешъу­хьыжьэхэрэм гъэхъагъэхэр ащышъушIынэу тышъу­фэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат
Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет —Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный